Образец нотариальных документов: Доверенность на представительство юридического лица. Заңды тұлғаның атынан өкілді етуге сенімхат


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
4

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган

 

Двадцатое января две тысячи четвертого года

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жалын», расположенное в г. Талдыкорган, улица Абая, дом 25 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица В № 00021456, выданное Алматинским областным Управлением Юстиции 15 апреля 2002 года, государственный регистрационный номер 1200-1907-ЖШС), в лице руководителя товарищества Семенова Семена Семеновича, 11 февраля 1945 года рождения, уроженца Павлодарской области, проживающего по адресу: г. Талдыкорган, улица Абая, дом 1, действующий на основании протокола №1 Общего собрания учредителей товарищества от 05 апреля 2002 года,

настоящей доверенностью  уполномочивает ...

...Полномочия, указанные в доверенности, а также возложенные обязанности могут быть выполнены только самим представителем, без права передоверия другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год...

 

 

 

СЕНІМХАТ

 

Қазақстан Республикасы Алматы обласы Тардықорған қаласы

 

Екі мың төртінші жылдың он екінші қантары

«Жалын» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, мекен жайы: Абай көшесі, 25 үй, (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы Алматы облыстық Әділет басқармасы 2002 жылдың 15 сәуірінде берген куәлігі В № 000212530, мемлекеттік тіркеу № 1220-1902-ЖШС) атынан 2002 жылдың 15 сәуіріндегі серіктестік құрылтайшыларының жалпы жиналысының № 1 хаттамасы негізінде әрекет етуші, серіктестікті басқарушы, 1945 жылдың 11 ақпанында Павлодар облысында туылған, Талдықорған қаласы Абай көшесі, 1 үйде тұратын Семенов Семен Семенович, 1965 жылдың 23 наурызында Атырау облысында туылған, Алматы қаласы, Бейбішілік даңғылы, № 97 үйде тұратын Иванов Иван Ивановичқа Алматы Облысының аумағында «Жалын» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан әрекет жасауға...

Сенімхат аталған құқықтар мен міндеттерді өкілдің жеке өзі ғана жүзеге асыра алады, оған сенімді басқаларға ауыстыру мүмкіндігі берілмейді.

Сенімхат бір жыл мерзімге берілді.

Осы мәміленің мені, құқықтық салдары, Қазақстан Рестубликасы Азаматтық кодексінің 170, 171-баптарының мазмұны түсіндірілді және аталған заң талаптарының мәні менің осы сенімхатты жасағанда көздеген пиғылдарыма сәйкес келеді...