Образец нотариальных документов: Доверенность на продажу земельного участка. Тұрғын үйді жер телімімен сатуға сенімхат


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
4

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган

 

Двадцатое октября две тысячи восьмого года

 

Я, гражданин Абай Турсын Кемелханулы, 20 декабря 1993 года рождения, уроженец Талдыкорганской области, город Талдыкогран, микрорайон Самал, дом 1А, квартира 5, действующий с согласия своей матери, Сембаевой Умит Кожахановны, 25 июня 1961 года рождения, уроженка Алматинской области, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Иванова Петра Ивановича, проживающего по адресу: Город Талдыкорган, аул Еркин, улица Б. Момышулы, дом 15, продать от моего имени за цену и на условии по своему усмотрению принадлежащую мне на праве собственности квартиру ...

 

... 20 октября  2008 года настоящая доверенность удостоверена мной, Халеловой Захидам Абдуллаевной, нотариусом г. Талдыкорган, действующей по лицензии № 0002180, выданной 21 ноября 2002 года Министерством юстиции Республики Казахстан. Доверенность подписана Абай Турсын Кеелханулы, 20 декабря 1993 года рождения, действующий с согласия матери, Сембаевой Умит Кожахановны в моем присутствии...

 

СЕНІМХАТ

 

Қазақстан Республика Алматы обласы

 

Талдықорған қаласы

 

Екі мың сегізінші жылдың жиырмасыншы қазаны

 

Мен, , 1960 жылдың 25 маусымында Алматы облысында туылған анам Сембаева Өміт Қожахановнаның келісімімен әрекет етуші, 1993 жылдың 20 желтоқсанында Талдықорған обласында ауданы, 1А үйдегі 05 пәтерде тұратын Абай Тұрсын Кемелханұлы, Талдықорған қаласы, Еркен ауылы, Б. Момышыұлы көшесіндегі № 15  үйде тұратын Иванов Петр Ивановичке менің меншік құқығымдағы Алматы облысы, Талдықорған қаласы, «Самал» шағын ауданы, № 43 (қырық үшінші) үйдегі 62 (алпыс екінші) пәтерді шарттың бағасы мен басқа жағдайларын өз қалауымен белгілеп сатуына өкілеттік беремін.

 

Берілген өкілеттікті жүзеге асыру үшін өкіл: аталған пәтерге деген меншік құқығын растайтын құжаттарды қалпына кетіруге, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің, ұйымдардың немесе нотариустың мұрағатынан пәтерге деген меншік құқығын растайтын құжаттардың дубликатын немесе мұрағаттық көшірмесін алуға ...

 

... 2008 жылыдың 20 қазанында осы сенімхат менімен, Халелова Лязатт Абдуллаевна, Қазақстан Республикасының Әділет министірлігінің 21 қаңтардағы  № 0002180 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші, Талдықорған қаласының жеке нотариусы куәландырдым. Сенімхатқа анасы Сембаева Өміт Қожахановнаның келісімімен  әрекет етуші 1993 жылдың 20 желтоқсанында туылған кәмелетке толмаған Абай Тұрсын Кемелханұлы менің көзімше қол қоюды...