Образец нотариальных документов: Доверенность на распоряжение имуществом. Үлікке иелік етуге сенімхат


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
6

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган

 

Я, Петров Петр Петрович, 15 февраля 1950 года рождения, уроженец г. Талдыкорган, проживающий по адресу: город Талдыкорган, ул. Абая, 49 дом,

 

Настоящей доверенностью уполномочиваю Сидорова Сидора Ивановича, 18 июля 1970 года рождения, проживающего по адресу: город Талдыкорган, ул. Бейтбетшилик, 142 дом,

 

Распоряжаться и пользоваться всем моим имуществом... Сидоров Сидор Иванович для осуществления представительства в соответствии с данной доверенностью уполномочивается...

 

Пользоваться имуществом по своему усмотрению заключать незапрещенные сделки по поводу имущества, а именно: продавать за цену и на условиях по своему усмотрению; обменивать; предоставлять в залог; отчуждать в целях получения рентных платежей... Производить уплату всех налогов и иные платежи в бюджет, следовать декларации, получать справки; в любой форме в целях получения социальных платежей, пособий, пенсии, предоставлять в компетентные органы необходимые документы, подавать об этом заявления; получать за меня назначенные мне социальные выплаты, пособия, пенсии; в отделениях связи, телеграфа, получать за меня бандероли, посылки, включая денежные корреспонденции, производить оплату услуг связи и получать распечатки междугородних разговоров ...

 

БАСТЫ СЕНІМХАТ

 

Қазақстан Республикасы Алматы обласы

 

Тардықорған қаласы

 

Екі мың төртінші жылдың он екінші наурызы

 

Мен, 1956 жылдың 15 ақпанында Талдықорған обласында туылған, Талдықорған қаласы, Абай көшісі № 49 тұратын Петров Петор Петрович, 1970 жылдың 18 шелдесінде Павлодар обласында туылған, Талдықорған қаласы, Бейбітшілік көшесі, № 142 үйде тұратын Сидоров Сидор Иваночвичқа осы сенімхатпен менің барлық мүлкшме, ол қай жерде және қандай мүлік түрінде болмасын, ие болып, пайдалануына және меншік иесіне заң құжаттарымен белгіленген шеңберде билік етуіне өкілеттік беремін.

 

Осы сенімхат бойынша өкілеттікті жүзеге асыру үшін өкілдік етуші Сидоров Сидор Иванович: мүлікті өз қалауынша пайдалануға, мүлікке қатысты заңдармен тайым салынбаған кез-келген мәмілелерді жасауға, атап айтқанда: шарттың жағдайлары мен мерзімдерін ...  менің атымнан барлық несие берушілермен кез-келген нысанда есеп айырысуға; менің атымнан салық, статистикалық органдарға қажетті есептер мен ақпараттар тапсыруға, бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеуге, декларациялар тапсыруға, анықтамалар алуға; барлық нысандағы әлеуметтік толемдер мен жәрдемақы, зейнетақы тағайындау үшін құзыретті органдарға тиісті құжаттар ұсынып, бұл туралы өтініштер беруге, маған тағайындалған әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақы, зейнетақы қаражаттарын алуға; байланыс бөлімдерінен, телеграфтан әр түрлі, оның ішінде ақшалай корреспонденцияларды...

 

2002  жылдың 12 наурызында осы сенімхатты мен, Қалелова Захидам Абдуллақызы, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2003 жылдың 21 қантарындағы № 001280 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші, Талдықорған нотариаттық округның нотариусы, куәландырдым. Сенімхатқа азаматша Пертов Петор Петрович менің көзімше қол қойды. Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

 

 

№  _______________ тізілімде тіркелді

 

Нотариусқа  ___________ теңге төленді

 

Нотариус  ________________________