Образец нотариальных документов: Договор дарения дома с земельным участком. Тұрғын үйді жер телімімен бірге сыйға беру шарты


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Юриспруденция
Тип работы:
Образцы нотариальных документов
Количество страниц:
6

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ДОМА С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 

Республика Казахстан, город Атырау

 

Двадцать второе февраля две тысячи восьмого года

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Жарылгасова Балия Куанышевна, 21 февраля 1961 года рождения, уроженка города Атырау, проживающая по адресу: город Атырау, пос. Балыкши, улица Досмухамбетулы, дом 31, действующая от имени Джарылгасова Дулата Курмановича, на основании доверенности, удостоверенной нотариусом г. Атырау М.П. Ивановой 18 февраля 2008 года, реестр № 2-481, именуемый(-ая) в дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и Казиева Самал, 29 апреля 1967 года рождения, уроженка города Атырау, проживающая(-ий) по адресу: г. Атырау, пос. Балыкши, улица Досмухамбетулы, 31 дом, действующая от имени Джарылгасова Даурена Курмановича на основании доверенности...

 

... гражданину Джарылгасову Дулату Курмановичу проверены.

 

В соответствии со ст. 155 ГК РК настоящий договор подлежит регистрации в Центре по регистрации недвижимости и в Земельном Комитете.

 

Зарегистрировано в реестре за № __________________

 

Взыскано ______________________________________

 

Нотариус ______________________________________

 

ЖЕКЕ ТҰРҒЫН ҮЙДІ ЖЕР

 

ТЕЛІМІМЕН СЫЙҒА БЕРУ ШАРТЫ

 

Қазақстан Республикасы Атырау қаласы

 

Екі мың сегізінші жылдың жиырма екінші ақпаны

 

Біз, 21.02.1961 жылы Атырау облысында туылған, Атырау қаласы, Балықшы поселкесі, Досмұханбетұлы көшесі, № 31 үйдің тұрғыны, бұдан әрі «Сыйга тартушы» деп аталатын, азаматша Жарылғасова Әлия Қуанықызы азамат Жарылғасов Дулат құрманұлының атынан Атырау қаласының нотариусы М. П. Иванова куәландырған 2008 жылдың 18 ақпанында тіркеу № 2-481 сенімхатпен «Сай тартушы» болып іс-әрекет етуші, бір тараптан, және 29.04.1967 жылы Атырау облысында туылған, Атырау қаласы, Балықшы поселкесі, Досмұханбетұлы көшесі, № 31 үйдің тұрғыны азаматша Қазиева Самал – азамат Жарылғасов Даурен Құрманұлының атынан Атырау қаласының нотариусы М.П. Иванова куәландырған 2008 жылдың 18 ақпанында тіркеу № 2-480 сенімхатпен «Сыйды алушы» болып іс-әрекет етуші, екінші тараптан, төмендегі мазмұндағы шарт жасадық:

 

 

 

  1. «Сыйға тартушы» азамат Жарылғасов Дулат Құрманұлы «Сыйды алушы» азамат Жарылғасов Даурен Құрманұлына Атырау қаласы, Балықшы поселкесі, Досмұханбетұлы көшесіндегі № 31 үйді жер телімімен сыйға тартты.

 

Үш бөлмелі тұрғын үйдің жалпы ауданы - 105,50...

 

...Шарт үш дана етіп құрастыралды, оның біреуі жеке нотариус А.Н. Иванованың істерінде сақталады, бір-бір данадан тараптарға беріледі.

Тараптардың қолдары:

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

2008 жылдың жиырма екінші ақпанында осы шартты мен, Иванова Анна Николаевна, қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 10. 08. 2002 жылы № 0000000 мемлекеттік лицензиясы негізінде қызмет етуші, Атырау қаласының нотариусы, куәландырдым...