Доклад/Баяндама: Ароматты көмірсутектер


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Химия
Тип работы:
Доклад/Баяндама
Количество страниц:
26

Жоспар

1. Бензол құрылысы.. 3

2. Алу жолдары және табиғи көздері 3

3. Бензолдың физикалық қасиеті 5

4. Химиялық қасиеттері 5

5.  Бензолдың қолданылуы. 9

6. Ароматты галоген туындылары. 9

Химиялық қасиеті. 10

7. Ароматты сульфоқышқылдар. 12

8. Ароматты нитроқосылыстар. 15

9. Ароматты  аминдер. 17

9.1 Классификациясы, номенклатурасы және изомериясы.. 17

10. Физикалық және химиялық қасиеттері 22

 

4. Химиялық қасиеттері

 

Қосылу реакциялары. Ароматты көмірсутектер  кәдімгі жағдайда қосылу реакциясына түспейді, яғни олар борм суын, калий перманганатының ерітіндісін түссіздендірмейді. Бірақ ерекше жағдайларда қосылу реакциясына түсіруге болады.

 

 

1.Катализатордың қатысуында және жоғары температурада ароматты көмірсутектер сутекті қосып алып, циклогексан және оның гомологтарын түзеді.

СУРЕТ

2.Ультракүлгін сәуленің әсерінен арендер хлор мен бромды қосып алып, гексагалогенидтер түзеді.

СУРЕТ

3.Бензол мен оның гомологтары қанықпаған көмірсутектер секілді озонды қосып алып, өте қопарылғыш зат-үш озонидтер түзеді.Бұл озонидтер сумен гидролизденіп, дикарбонильді қосылыстар (глиоксаль) түзеді.

 

7. Ароматты сульфоқышқылдар.

 Молекуласында сульфатопшасы бар ароматты көмірсутектердің туындыларын ароматты сульфоқышқылдар дейді.

Алыну жолдары:

Ароматты сульфоқышқылдарды бензолды және оның гомологтарын сульфурлеу арқылы алады.Сульфурлеу реакциясы әдеттегі электрофильді орынбасу механизмімен жүреді.Төмендегі схемамен түзілетін гидросульфон ионы реагент болады.

Химиялық қасиеті.

Сульфотопшаның реакциялары:

а) тұздардың түзілуі

 

C6HSO3H + NaOH                 C6HSO3Na + H2O

б) хлоронгидридтердің түзілуі

 

C6HSO3H + PCl5                         C6HSO2Cl + H2O

 

C6HSO2Cl + NaOC2H5                   C6HSOOC2H5 + NaCl

 

                                                    Бензосульфақышқылының этил эфирі

 

C6HSO2Сl + 2 NH3                   C6HSO2NH2 + NH4Cl

                                                  Бензосульфоамид

 

C6HSO2NH+ 2 HOCl             C6HSO2NCl2 + 2H2O

                                                  Бензолсульфодихлорамид

 

C6HSO3H + H2O              C6H6 + H2SO4

 

C6HSO3Na + 2 NaOH               C6HONa + Na2SO3 + H2O

 

2C6HSO3Na + H2SO4                 2C6H5OH + Na2SO4

 

фенол

 Сульфоқышқылдардағы бензол сақинасы электрофильді орынбасу яғни галогендеу, нитрлеу және сульфурлеу реакцияларына түседі.Электроноакцепторлы сульфотопша бензол сақинасындағы  пи электрондарды  өзіне қарай тартып,сақинаның электрондық тығыздығын кемітеді.Электрондық тығыздық орто- және пара- жағдайларда көбірек кемиді,келесі орынбасушы м-жағдайға орналасады. ...