Курсовая работа: Қарым-қатынас үрдісінде зейін қасиеттерін зерттеу


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Психология
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
49

Мазмұны

 

КІРІСПЕ. 3

I. БӨЛІМ. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖӘНЕ ЗЕЙІН ҮРДІСТЕРІН ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ   6

1.1. Психология ғылымында қарым-қатынастың теориясы.. 6

1.2  Зейін психологиясы және оны теориялық талдау. 13

II.БӨЛІМ. СТУДЕНТТЕРДІҢ ЗЕЙІНІ МЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 22

2.1 Зейін және қарым-қатынас. 22

2.2. Студенттік шақтағы зейін мен қарым-қатынастың психологиялық      сипаты   24

III БӨЛІМ. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ҮРДІСІНДЕ ЗЕЙІН ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ДЕҢГЕЙІН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ  ЗЕРТТЕУ.. 28

3.1  Эксперименталды зерттеу әдістемесіне сипаттама. 28

3.2 Эксперименталды зерттеу әдістемелеріне сипаттама. 29

3.3 Зерттеудің нәтижелерін талдау. 32

ҚОРТЫНДЫ.. 39

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 41

Қосымша I 45

Қосымша II 46

Қосымша III 47

Қосымша IV.. 48

Қосымша V.. 49

 

I. БӨЛІМ. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖӘНЕ ЗЕЙІН ҮРДІСТЕРІН ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ

1.2  Зейін психологиясы және оны теориялық талдау

 

... Зейіннің тұрақтылығы дегеніміз жеткілікті мөлшерде ұзақ уақыт немесе үнемі бір деңгейде көрінетін сақталу ағымы. Егер адамның зейіні тұрақты болса, онда олар ұзақ уақыт бойы өзінің жұмысқа деген қабілетін сақтап, қате жібермес еді. Зейіннің ауыспалылығы мен тұрақтылығы, орналасуы белгілі бір деңгейде зейіннің көлемін анықтайды.

 

Сондықтан да зейіннің қасиеттері психикалық іс - әрекет процесінде бір – бірімен байланысып, белгілі бір функционалдық бірлікте болады. Зейін қасиеттерін олардың даму деңгейі әр түрлі болған жағдайда ғана тәуелсіз қарастыру маңызды. Адамның зейіні басқа да барлық психикалық функциялар сияқты, сананың туа біткен функциясы болып саналмайды, ол адамның индивидуалды дамуының процесінде дамып, қалыптасады.

 

Психологиялық зерттеулер көрсеткендей зейіннің қалыптасуы адамның өнімді психикалық іс - әрекетінің реакциясы сияқты адамның онтогенезіндегі жастық кезеңдерімен өзара байланысатын бірнеше қатарлармен сипатталатын күрделі де, ұзақ даму жолынан өтеді. ...

II.БӨЛІМ. СТУДЕНТТЕРДІҢ ЗЕЙІНІ МЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

2.2. Студенттік шақтағы зейін мен қарым-қатынастың психологиялық      сипаты

 

... Студенттердің қарым-қатынас стильін қалыптастыруда осы кезеңнің маңызы өте зор, бірақ жиі оны ешкім ешқалай ескермейді. Осы кезеңде ойластырылған педагогикалық өзара әрекеттер маңызды түрде студенттердің әлеуметтік өмірдегі тәжірибелерді меңгеруі, көптеген әр түрлі әлеуметтік топтармен байланысты құру қаблетілікті, жолдастықты, достықты дамытуы, тәжірибемен, ақылымен, мұңымен, көңіл-күйімен бөлісе білуі эффективтілікті жоғарлатады.

 

  Сондықтанда қарым-қатынастың студенттер өмірінің барлық сферасында, яғни олардың профессионалды қалыптасуы, тұлғалық қасиеттерінің дамуы, топта және студенттік ұжымның қалыптасуындағы тұлғааралық қатынастың қалыптылығы, әлеуметтік-психологиялық бейімділігі жағынан алатын орны өте үлкен. ...

 

III БӨЛІМ. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ҮРДІСІНДЕ ЗЕЙІН ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ДЕҢГЕЙІН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ  ЗЕРТТЕУ

3.1  Эксперименталды зерттеу әдістемесіне сипаттама

 

... Әдістеме 2. Зейіннің тұрақтылығын анықтау.

 

Тәжірибе 1.

 

Мақсаты: Бурдонның корректуралық кестесінің көмегімен зейіннің тұрақтылығын анықтау.

 

Материал: Бурдон кестелері.

 

Тәжірибе жүрісі: тәжірибенің мақсатымен таныстыра отырып, сыналушыларға алдын ала жасалған екі Бурдон кестесі таратылады (пробалық және негізгі тәжірибе үшін).

 

Бурдон кестесі (пробалық тәжірибе үшін).

Г Х Б П К Ш З П Ю В Р Б Х П А Е  Т  Д  Д Ж С Г Р В Х С Г И  К В

Р Г М А И Т К О Б Е М Ф О И Ю Ш  Л З Ж  В В П Е  П А Ч Н В С

Ю Р Х Б Я З Ш  И О С В Ч  Е Х Т Е С П  М Н Н О Ж Х Ш Н А Е Ч

Ж В Л  Ю Ф О  В П А К  Ч М К Ч З Ш А Ж  К Я Д  Х И С В П Б Ю

П В У Ю ША Т Х С Г М К Р А Т Ю Д Д  Р Г Р Л В Р Г  Г А М К Е

З О У Б Х Ф П Л Ж Ш Я И С Ю  Д Ю Х В Т У Ч  П Я И Х Н Л У Т

В Б К О ГЗ М Х Я Я Р Д А Ч Ю Ж С  Ф Н П Д С Р К Г А О  Ю Д Я

 

Одан кейін алда тұрған жұмысты хабарлайды: кестенімұқият қарай отырып, тік сызықпен А, М, К, З әріптерін сызыңыз.  ...

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

  1. Леонтьев А.А. Психология общения М.: 2005. с. 46-67, 159-199.
  2. Бодалев А.А. Личность и общение М.: Педагогика1983. с. 21-54.
  3. Возчиков В.А. Общение и коммуникация НИЦ БиГПИ 2000. с.18-31.
  4. Станкин М.И. Психология общения Воронеж:  2000. с. 304-310.
  5. Андреева Г.М. Социальная психология  М.: Аспект Пресс 2004.        с. 71-84.
  6. Отв. Ред. Ломов Б.Ф. Психологическое исследования общения   М.:Наука 1988. с. 10-13.