Курсовая работа: Баян-сұлу АҚ-ғы өнім сапасын басқаруды талдау


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Экономика
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
38

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ. 3

 1. НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ӨНІМНІҢ САПАСЫН КӨТЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 5

1.1. Нарық жағдайында өнім сапасы ұғымы, экономикалық мәні 5

1.2. Өнімнің сапасын бағалау көрсеткіштері және оны талдау әдістері 8

1.3. Өнімнің сапасына әсер ететін факторлар. 9

 

2. «БАЯН-СҰЛУ» АҚ-ҒЫ ӨНІМ САПАСЫН БАСҚАРУДЫ ТАЛДАУ.. 13

2.1. «Баян-сұлу» АҚ-ның экономикалық жағдайын талдау. 13

2.2 «Баян- Сұлу» АҚ –ның бәсекелік қабілеттілігін және өнімнің сапалық қасиеттерін  бағалау. 19

 

3.ӨНІМ САПАСЫН КӨТЕРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ.. 30

3.1. Халықаралық ИСО стандарттарын енгізу. 30

 

ҚОРЫТЫНДЫ.. 35

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗДЕРІ 37

 

1. НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ӨНІМНІҢ САПАСЫН КӨТЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

1.3. Өнімнің сапасына әсер ететін факторлар

 

... Берілген кестедегі ішкі факторларға тоқталсақ,  кәсіпорын өндірісіндегі кейбір мәселлерді шешкен кезде қай фактордың басым екенін анықтау  қиынға түседі, себебі олар бірін- бірі толықтырып отырады да, өнімнің сапасының жоғары  деңгейде болуын қамтамасыз етеді. Ал сыртқы факторлар жалпы өндірістің дамуына  әсер етеді. Мысалы  бәсекелестік факторын алатын болсақ, ол атап кеткен техникалық фактордың іске қослыуын қамтамасыз етеді, яғни жаңа технологияларды, жаңа құрал-жабдықтарды, жаңа материалдарды қолдану мен енгізуді талап етеді, соған дәнекер де болады. Бәсекелестік экономикалық тұрғыдан екі кәсіпорын арасындағы бақталастықты білдіреді. Сол себептен барлық ыңғайлылықтарды ескеріп, шешім қабылдауға жағдай жасайды. Бәсекелестіктің түрлері  көп. Олар сала аралық және  ішкі салалық болып бөлінеді. Іске асырылуы бойынша бағалық және бағалық емес болып бөлінеді.

 

Сонымен қатар өнімнің сапасына  ықпал етуші факторлардың  бірі  болып стандарттау танылады. Бұл да дүние жүзіндегі ҒТП  жылдамдатушылардың бірі болып табылады. Сыртқы факторлардың құрамына кіретін нормативті құжат стандарт деп аталады. ...

 

2. «БАЯН-СҰЛУ» АҚ-ҒЫ ӨНІМ САПАСЫН БАСҚАРУДЫ ТАЛДАУ

2.1. «Баян-сұлу» АҚ-ның экономикалық жағдайын талдау

 

... 14) Жалпы жұмыскерлердің еңбек ақы қоры 2005 жылмен 2004 жылды салыстырғанда 6967,0 мың теңгеге өсіп, 103,1% құрайды. Ол өткізілген өнімнен түскен табыстың өсуімен және еңбек өнімділігінің өсуімен байланысты болуы мүмкін.

 

15) Бір жұмысекрдің орташа айлық еңбек ақысы 2005 жылмен 2004 жылды салыстырғанда -431,0 теңгеге кеміп, 99,0% құрайды.

 

16) Негізгі қорлардың орташа жылдық құны 2005 жылмен 2004 жылды салыстырғанда 318828,0 мың теңгеге өсіп, 144,5% құрайды. Ол қор қайтарымдылығының өсуімен байланысты.

 

Негізгі капиталдық пайдалану деңгейі бір жағынан фондтар құрылымын қалыптастыруда кәсіпорының прогресивті технологиялық саясат болса, екінші жағынан өнімді шығару барысында өндірісті ұйымдастыру мен технология. Негізгі капиталды пайдалануды бағалайтын бірнеше көрсеткіштер бар. Олардың  арасындағы ең негізгі көрсеткіштер болып қор қайтарымдылығы, қор сыйымдылығы саналады.

 

17) Қор қайтарымдылығы 2005 жылмен 2004 жылды салыстырғанда 0,3 теңгеге өсіп, 109,6% құрайды. Оның себебі технология мен өндірісті ұйымдастыру болып табылады.

 

18) Қор қайтарымдылығы 2005 жылмен 2004 жылды салыстырғанда -0,02 теңгеге өсіп, 92,9 құрайды. Оған әсер  еткен 2005 жылы жалпы табыстың төмендеуі және өнім мен сату рентабельділігінің азаюы әсер етуі мүмкін.

 

19) Қормен қарулану 2005 жылмен 2004 жылды салыстырғанда 642,2 мың теңгеге өсіп, 138,7% құрайды. Оған әсер еткен 2005 жылы негізгі қорлардың орташа құнының 13468,0 мың теңгеге артуы мен қызметкерлердің тізімдік санының ұлғаюы болып табылады.  ...

 

3.ӨНІМ САПАСЫН КӨТЕРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

3.1. Халықаралық ИСО стандарттарын енгізу

 

 ... 2. Екінші деңгей- «пайдалануға сәйкестілігі». Өндірілген өнім тек стандарттардағы талаптарға ғана емес, тұтынушылардың пайдалану қажеттіліктеріне де сәйкес болуы тиіс. Бұл деңгейді қамтамасыз ету тұтынушылармен тығыз байланыста жұмыс істеуі қажет етеді.

 

3. Үшінші деңгей- «нарықтың нақты талаптарына сәйкестілігі». Бұл жағдай жоғары сапалы өнімнің төмен бағамен сатылуына дәл келеді. Нарықтағы  әрбір кәсіпорынның  өз ісін шығынсыз, яғни ақаусыз атқаруға тырысуын қажетсінетін бұл деңгей, көп жағдайда, өндіріс орындарын тиімділікке итермелейді.

 

4 Төртінші деңгей- «ерекше талаптарға сәйкестілігі». Тұтынушылардың қандай-да бір жаңа талаптарына сай, өзгеше тұтынушылық қасиеттерімен ерекшеленетін, өнімнің жаңа түрлерін шығару арқылы өнімдердің сапалық құрамын жетілдіру.

 

Сапаны жалпы басқарудың бұл жүйесі кәсіпорынды нарықтық жаңа «куыстарын» қамтуға, бәсекелестерінен ерекшеленуге мүмкіндік береді.

 

Өндіріске инновациялық және ғылыми- техникалық жетістіктерді еңгізу, алдынғы қатарлы озық технологияларды пайдалану тек өнімнің сапалық қасиеттерінің жақсаруына ғана емес, оның шығындылығын төмендетуге де, сонымен қатар, оның баға бәсекесі жағдайындағы өтімділігін арттыруға серпін береді.  Сондықтан, Қазақстанның қазіргі даму кезеңінде жеке ғылыми- техникалық дайындамалар мен инновация жетекші мәнге ие болуы керек деп ойлаймын. ...

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗДЕРІ

 

1. Экономика предприятия (фирмы): Учебник под ред. проф. О.И.Волкова и доц. О.В.Девяткина – 3-е издание, переработан.  и доп.-М.: ИНФРА-М, 2003 г.-601 с.

2. Экономика предприятия: Учебник для вузов под. ред. проф. В.П.Горфинкеля, проф. В.А.Швандара.-3-е изд., перераб. и. доп.  М. Юнити – Дана, 2003. 718с.

3. Экономика предприятия: Учебник для вузов под. ред. Ф.К.Беа, Э.Дихтла и М.Швайтцера. пер. с нем.- М.: ИНФРА-М, 1999г.-928 с.

4. Скляренко В.К., Прудникова В.М. Экономика предприятия. Учебник-М.: ИНФРА-М, 2006 г.-528 с. ...