Курсовая работа: Материалдық емес активтер есебі


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Бухгалтерлік есеп
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
27

ЖОСПАР

 

КІРІСПЕ. 3

 

I ТАРАУ. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР ЕСЕБІНІҢ МАҢЫЗЫ. 5

1.1. Материалдық емес активтерді анықтау және оларды тану критерийлері. 5

1.2 Материалдық емес активтер есебін анықтау. 10

1.3. Материалдық емес активтердің амортизациясын есептеу. 13

 

II ТАРАУ.  ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕНІ АНЫҚТАУДАҒЫ КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ КӨРІНІСІ 15

2.1. банктің кіріс операциясының есебі 15

2.2. Банктің шығын операциясының есебі 18

 

ҚОРЫТЫНДЫ.. 25

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР. 27

 

I ТАРАУ. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР ЕСЕБІНІҢ МАҢЫЗЫ.

1.2 Материалдық емес активтер есебін анықтау.

 

 ... Зерттеу  сатысындағы  шығьшдар  қалай  көрсетілетінін  қарастырайық:   зерттеу жұмыстарына  шығындар  шықты  (қызметкерлерге  еңбекақы  есептелді  еңбекті  өтеу қорынан әлеуметтік салық аударымы және басқа шығындар жасалды): 821 «Жалпы жэне экімшілік шығындар» шот дебеті, 811 «Өнімді (жұмысты, көрсетілген қызметті) өткізу бойынша шығындар» шоттарының дебеті

 

681 «Қызметкерлермен еңбекті өтеу бойьшша есеп айырысулар», 635 «Әлеуметтік салық», 687 «Басқадай кредиторлық берешек» әртүрлі шоттардьщ кредиті 7000,0.

 

Әзірлеме сатысы - ғылыми-зерттеу ізденістерінің немесе басқа ілімдерінің нэтижелерІн жаңа немесе түпкілікті жетілдірілген процестерді, материалдарды, өнімдерді, жүйелерді және көрсетілетін кызметтерді жоспарлауға немесе әзірлеуге ауыстырып, көшіру. Бүл сатыға мыналар жатады: тәжірибелік үлтілер мен модельдерді жобалау, құрастыру (конструкциялау) және тестілеу, жаңа технологиямен күрал-аспаптарды, қалыптарды (шаблондарды), пішіндер (формалар) мен штамптарды жобалау; коммерция-лык өндіріс үшін экономикалық кондырғыларды жобалау мен пайдалану; таңдалған баламалы материалдарды, құрылғыларды, өнімдерді, процестерді, жүйелерді немесе көрсетелген қызметтерді жобалау, қүрастыру (конструкциялау) жэне тестілеу.

 

Субъект кейбір жағдайларда эзірлеме сатысында материалдық емес активтерді үйлестіріп, бүл активтің болашақта экономикалық пайда экелуі ықтимал екендіғін жариялап корсете алады. Мысалы, фирманың экономикалык пайда алуы мақсатымен қайта жарақтануын көздейтін бизнес-жошар жасалады. ...

 

 

II ТАРАУ.  ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕНІ АНЫҚТАУДАҒЫ КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ КӨРІНІСІ

2.1. банктің кіріс операциясының есебі

 

 

... банктің кірістер есебін жүргізу үшін IV класында мынадай шоттар ашылған:

 

4100 - «Ұлттық Банкте орналастырылған депозиттер бойынша сый-ақы (мүдделік) алумен байланысты кірістер».

 

4200 – «Сатуға арналған бағалы қағаздар бойынша сый-ақы алумен байланысты кірістер».

 

4300 – «Басқа банктерге ұсынылған несиелер мен аванстар бойынша сый-ақы алумен байланысты кірістер».

 

4400 – «клиенттерге ұсынылған несиелер бойынша сый-ақы алумен байланысты кірістер».

 

4500 – «Дилинг операциялары бойынша кірістер».

 

4600 – «Банктің комиссиондық кірістері».

 

4700 – «Банктің қайта бағалаудан кірістері».

 

4800  -  «Басқа да операциялық кірістері».

 

4900 – «Айыптар, өсім ақылар, тұрақсыздықтар».

 

4999 – «салыққа дейінгі кірістер».

 

Банк кірісін есептегенде оның сәйкестігі мен бақылануы қадағаланады. Қызмет көрсетілген кезде клиенттер мен енгізілген сомалар банк балансында бейнеленеді. Заңды және жеке тұлғаларға көрсетілген қызмет үшін алынған нақты ақша түріндегі комиссиондық кіріс:

 

Дт – 1001

 

 Кт – 4801, 4802, 4920 ...

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

 

Қазіргі таңда ірі банктер кірістілігі және сенімділігі мен айтарлықтай жоғарғы рейтингті иеленген. Бұл банктер қатарында «Тұран Әлем» банкі, «Казкоммерцбанкі» , «Халық банкі» жатады. Болашақта Казкоммерцбанк Т23,8 млрд көтеруге, Халық банкі стратегиялық инвесторларды іздестіруде, ал Альянс банкі 2007 жылға дейін 100 млн доллар көтеруге ұмтылған т.б. банктер өзінің капиталын көбейтуге ұмтылады.

 

Кәсіпорындардың бухгалтериясында негізгі құралдардың әрбір объектісіне типтік ведомостволық түгендеу карточка ашылады. Егер жеке бірінсіз-бірі қызмет ете алмайтын бірнеше бұйымдар, саймандар, аспаптар, тағы басқалары қосылып бір түгендеме объектіні құрайтын болса, онда оның түгендеу карточкасына сол объектінің құрамына кіретін барлық бұйымдардың тізімі жазылады. Егер ұйымның бір бөлімшесіне құралдың (инвентардың), аспаптың немесе басқа да негізгі құралдардың бір түрінің (аты, техникалық сипаттамасы, бағасы бірдей болатын) бірнешеуі бір уақытта келіп кіріске алынса, онда олар түгендесу карточкаларында тобы бойынша есептеледі. Бірақ бүл жоғарыда айтылғандарға қарамастан ол негізгі құралдардың әрқайсысына бөлек түгендеме нөмірі беріледі. Негізгі құралдардың барлық түрлерін, сондай-ақ ұйымға күнтізбелік (календарлық) бір ай ішінде пайдалануға берілген біртектес өндірістік-шаруашылық қызметінің бір түрін орындауға арналған жеке техникалық сипаттамасы мен бағасы бірдей негізгі құралдарды есептеуге үлгілі түрі НҚ-6 ведомоствоаралық түгендеу карточкасы қолданылады. Түгендеу карточкалар ұйымның бухгалтериясында тиісті топтары бойынша тіркеледі. ...