Курсовая работа: Қаржылық жал есебі


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Бухгалтерлік есеп
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
30

ЖОСПАР

 

I ТАРАУ. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУДІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІН БЕЛГІЛЕУ, МОЙЫНДАУ ЖӘНЕ ӨЛШЕУ. 3

1.1. Қаржылық есеп берудің элементтері. 3

1.2. Ағымдағы активтерді анықтау мен оларды жіктеу. 6

 

II ТАРАУ. Есеп айырысудың қолма-қол ақшасыз түрі11

2.1. Есеп айырысудың қолма-қол ақшасыз түрі. 11

2.2. Ағымдағы жал. 20

2.3. Лизингтік жалға алу. 24

 

ҚОРЫТЫНДЫ.. 29

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР. 30

 

 

I ТАРАУ. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУДІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІН БЕЛГІЛЕУ, МОЙЫНДАУ ЖӘНЕ ӨЛШЕУ.

1.2. Ағымдағы активтерді анықтау мен оларды жіктеу.

...

 

Бухгалтерлік есеп стандарттарына тұжырымдамалық негізіне сәйкес активтер жатады, бұлар - мүлік, субъектінің құндық бағасы бар мүліктік және мүліктік емес игіліктері мен құқықтары. Активке айналған болашақ экономикалық пайда - субъектінің ақшалай қаражат түсіміне тікелей немесе жанама, болуы ықтимал салым. ...

 

 

1.3. Есепте кассалық операцияларды жүргізу мен көрсету тәртібі.

 

... Субъектілер заңдар рұқсат еткен жағдайларда шетелдік валютамен кассалық операциялар жасауға рұқсат беріледі. Шетелдік қолма-қол валюта есебі «Шетелдік валюта операциялары есебі» 9 БЕС-ға сәйкес 452 шотта өтеді. Валютаньщ әр турі бойынша атқарылған операциялар шетелдік валютамен көрсетілетін жеке кассалық кітап жүргізу қажеттігін қаперде ұстаған жөн. Шетелдік валютаға қатысты бағамдық айырмалар теңге бағамы төмендеуге байланысты (Э/ш Кузз), теңге бағамы өскен (Дв44 Кдзі) жағдайда көрсетіледі. ...

 

 

II ТАРАУ.

2.1. Есеп айырысудың қолма-қол ақшасыз түрі.

 

... Есептесулердің аккредитивтік нысаны - бұл тауарлар мен қызметтер үшін өзге қалалармен есеп айырысу нысанының бірі, бұл жағдайда есеп айырысу құжаттарыньщ төлемі сатып алушының банк ісінде осы мақсат үшін арнайы сақталған қаржылар есебінен жабдықтаушыньщ банк ісінде жүзеге асырылады. Аккредитив сатып алушының немесе банк кредитінің меншікті қаражаты есебінен қойылады. Аккредитив бір гана жабдық-таушымен есеп айырысу үшін жэне тек өтініште көрсетілген тауарлар мен қызметтер ғана төленеді жэне қайта жалдануына болмайды. Оньщ есебінен қолма-қол ақша төлеуге рұқсат етілмейді. Аккредитив мерзімін сатып алушы 25 күн шегінде, кей жағдайларда жабдықтау шарттары бойынша қажет болса, жабдықтаушының банкінде аккредитивтің эрекет ету мерзімі алушьшың банк басшысының ру_қсатььмен 45 күнге дейін белгілене алады. Әдетте жабдықтаушы мен төлеуші арасындағы шартты мерзім белгіленеді. Аккредитив бойынша төлеу тауарлар үшін үсынылған шоттар тізілімі (реестр) бойынша атқарылады. Аккредитив мерзімі өткен соң төлемге рүқсат етілмейді. Банктегі аккредитивті жабу былайша жүргізіледі. ...

2.3. Лизингтік жалға алу.

 

... Қаржылық лизинг - жалға берушінің (лизинг берушінің) белгілі бір сатушьщан алдын-ала келіеімді мүлікті меншікке алып, бүл мүлікті жалға алушыға (лизинг сатушыға) мүліктің құнын төлеу қүқығымен бірге, төленетін ақымен беру!. Негізгі қүралдарға жататьш мүліктің қай-қайсысы да жэне кез келген басқа тұлынылатын заттар, сондай-ақ қү-нды қағаздар мен табиғи ресурстар (ҚР АК 566 б.) лизинг объектісі бола алады. Лизинг келісім шартына сэйкес твленуге жататын мезгіл-мезгіл төлемдер шарт жасасқан сәттегі (ҚР АК 540 б.) баға бойынша мүлік кү-нының барлыгын немесе елеулі бөлігін амортизациялауды ескере отырьш, есептелуі мүмкін. ...

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

1.    "Бухгалтерлік есеп жоне крржылык, есеп беру туралы" 2002 жылгы 24 маусымдагы Қазақстан Республикасының №309-1/ заңы.

2. Қазақстан   Республикасы   Президентінің   "Қазақстан   Республи-сындагы аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылгы 20 қараиш

  • дагы №20 заң күші бар жарлыгы (2001 жылгы   15 қарашадагы 
  • өзгертулер жоне толықтырулармен).