Дипломная работа: Құмкөл кен орнындағы тереңдігі 1750 м пайдалану ұңғымасының бұрғылау тәртібін жобалау


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Геология
Тип работы:
Дипломные работы
Количество страниц:
54

АННОТАЦИЯ

 

 

 

Ключевые слова:      Гидромониторные долота,  гидромониторрый эффект,  профиль, конструкция,        градиент давления,насыщения.

 

В дипломном проекте рассматриваются вопросы проводки эксплуатационной скважины глубиной 1750м в сложных геологических условиях роторным способом на нефтегазовым месторождении Кумкол. В его недрах встречаются нефть и газ с разными физико - химическими свойствами.В проекте выбраны спооб бурения, оптимальные типы долот, а также вид и параметры промывочной жидкости с учетом особенности геологических условий месторождения. В проекте также рассматриваются резервы повышения технико-экономических показателей строительства скважин, меропрития по улучшению условий труда и охраны окружающей среды.

 

 

 

АНДАТПА

       

         Өзекті сөздер:         Гидромониторлық қашаулар,                                                                 Гидромониторлықтиімділік, Профиль, құрылма, қысым. градиенті, қанығу қысымы

 

Дипломдық жобада Құмкөл кен орнында 1750м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі қаралады.

 

         Оның қойнауында қасиеттері жағынан әртүрлі мұнай және газ кездеседі. Жобада, бұрғылау тәсілі, қашаудың оптимальдық түрі мен бұрғылау тәртібі, сондай-ақ бұрғылау ерітіндісі параметрлері мен түрі кен орнының ерекше геологиялық жағдайына сай таңдалынып алынған.

 

         Жобада сондай-ақ ұңғыма құрылысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін көтеру, еңбек жағдайын жақсарту жолдары және қоршаған ортаны қорғау шаралары қарастырылады.

 

 

 

МАЗМҰНЫ

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ.. 13

1.1  Жұмыс ауданының климаттық-географиялық жағдайы.. 13

1.2 Литологиялық-стратиграфиялық қима. 13

1.3 Тектоника. 18

1.4 Мұнайгаздылығы.. 19

1.5 Сулылығы.. 21

1.6 Ұңғыны қазу кезінде кездезеуі мүмкін қиындықтар аймақтары.. 22

1.7 Керн алу аралықтары.. 22

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ.. 23

2.1 Бұрғылау тәсілін таңдап алу. 23

2.2 Ұңғы құрылмасын жобалау. 24

2.3 Бұрғылау қондырғысын таңдап алу. 33

2.4   Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау. 36

2.4.1 Өндірістік статистикалық мәліметтер бойынша қашаулар өлшемдері мен моделдерін таңдап алу және олардың жұмыс көрсеткіштерін жобалау. 36

2.4.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығынның жобалау. 41

2.4.3 Қашауға өстік салмақ пен оның айналу жиілігін жобалау. 44

2.4.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау. 45

3  ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ.. 47

3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау. 47

3.2 Қауіпсіздік шаралары.. 48

3.2.1  Өндірістік санитария. 48

Тұрмыс орны, аты.. 51

3.2.2 Техника қауіпсіздігі 55

13-кесте. Механикаландыру дәрежесі 56

3.2.3 Өрт қауіпсіздігі 59

ҚОРЫТЫНДЫ.. 62

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 63

 

 

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

 

1.6 Ұңғыны қазу кезінде кездезеуі мүмкін қиындықтар аймақтары

 

Бұрғылау кезінде саз қабаттарының ісінуінен болатын қиындықтар ол 520-750 м аралықтарында Апт-альб қабатында кездеседі бұрғылау сұйығының тығыздығы 1150 150 кг/м3 су бергіштігі 15 см3/30 мин. және неоком қабатында 840-1060 м аралыгындағы саз қабаттарының ісінуінен бұрғы құбырының ұсталуы мүмкін жуу сұйығының тығыздығы 1200 кг/м3. Су бергіштігі 15 см3/30 мин. ұңғыны жуу саз 2 сағатқа дейін тұруға болады.

 

1.7 Керн алу аралықтары

 

Керн алу аймағы Арысқұм горизонтында 1100-1120 м аралығында 20 м, керн 10 метрден 2 рет алынған. Ақшабұлақ горизонтында 1 ISO-1200 м аралығында 20 м алынған. Құмкөл горизонтында 1230-1270 м аралығында 40 м кернге 8 м-ден 5 рет алынған. Қарағансай горизонтында 1320-1360 м аралығында 40 м керн алынған ұзындығы 8 м-ден 5 рет көтерген. Досжан горизонтында 1440-1470 м аралығында 30 м кернде 10 метрден 3 рет алынған. Протерозой қабатынан 1550-1570 м аралығында 20 м керн 10 метрден 2 рет алынған. ...

 

 

 

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

 

2.1 Бұрғылау тәсілін таңдап алу

 

... . Ұңғыны бұрғылау барысында жуу сұйығының шығыны төмендейді, сондықтан роторлық бұрғылау тәсілін тиімді деп санап қолдануға болады. Турбобұрғымен бұрғылауда бұл тәсілдің рейстік жылдамдығы көп болады. Турбиналы бұрғылау тәсілінде қашаудың үлкен жылдамдықпен айналуына байланысты қашау тез тозып, көтеріп түсіру операцияларына көп уақыт кетеді. Турбобұрғымен сенімді жұмыс жүргізу үшін мыналар керек: біріншіден бұрғылау ерітінділерінің параметрлеріне жету керек, екіншіден қосымша бөлшектердің жинағы болуы керек, үшіншіден анықталған айналдыру моментін қашауға беру үшін жуу сұйығына керекті қысым жасап отыру қажет. Құмкөл кен орнының озық тәжірибелі бригадаларымен бұрғыланған ұңғыларына және бұрғылау тәсілдеріне талдау жасап жобаланған ұңғы үшін роторлық бұрғылау тәсілін таңдап аламыз. ...

 

 

 

3  ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

 

3.2 Қауіпсіздік шаралары

 

3.2.1  Өндірістік санитария

 

... Оптимальді көрсеткіштер жұмыс зонасының микроклиматына орындалады, ал шекті көрсеткіштер тұрақты және тұрақсыз жұмыс орындарына дифференциалды түрде таратылады. Өнеркәсіптік жердегі жұмыс орнының температураның оптимальды және шекті көрсеткіштері, салыстармалы ылғалдылық пен ауа қозғалысының деңгейі 11-кестеге сәйкес болуы керек.

 

Микроклиматтың шекті көрсеткіштері, жұмыс орнында технологиялық талаптар оптимальді нормаға сәйкес келмеген жағдайда ғана орнатылады.

 

Кабинеттерде, пульттер мен технологиялық процестерді басқару посттарында, есептеу техникасы залдарында міндетті түрде ауа температурасы      22-24 0С, салыстырмалы ылғалдылық 60-40 % және ауа қозғалысының жылдамдығы 0,1 м/с-тан аспауы керек. Басқа жұмыс орындарында микроклиматтың оптимальді нормалары белгіленген тәртіп бойынша салалық құжаттамаларға сәйкес болуы керек.

 

Жұмыс зонасындағы температура әртүрлі биіктікте және әртүрлі аймақта шекті нормадан аспауы керек. ...

 

 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

 

1. Ә.С.Аманқұлов, Ж.Қ. Қараулов. Дипломды жобалауға арналған әдістемелік нұсқау. – Алматы :Ә.С1995 ж.

2. Ә.С.Аманқұлов, Бұрғы қондырғысын таңдау және ұңғыма құрылмасын  жобалау. – Алматы:Каз ПТИ 1987 ж .

3. Элияшевский И.В. и др. Типовые задачи и расчеты в бурений. – М; Недра 1982 ж. ...