Дипломная работа: Салықтық құқық бұзушылық түсінігі, ерекшеліктері


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Налогообложение
Тип работы:
Дипломные работы
Количество страниц:
71

МАЗМҰНЫ

 

 

 

Кіріспе………………………………………………………………………………...3

 

Тарау 1. Салықтық құқық бұзушылықтың теориялық негіздері және салық санкцияларын қолдану

1.1             Салық құқық бұзушылықтар және салық санкциаларының экономикалық мазмұны, алыптау ерекшеліктері...............................................................................5

1.2             Салық бақылауы салық әкімшілігінің негізі ретінде қолданылуы ...........15

 

Тарау 2. Қазақстан Республикасында салықтық құқық бұзушылықтар және салық санкцияларын қолдану аясы

 2.1 Қазақстан Республикасында салық санкцияларын қолдану        механизмі....................................................................................................................28

 2.2 Қазақстан Республикасының экономикалық реформаларындағы салықтық құқық бұзушылыққа салық санкцияларының қолдану тиімділігіне  баға беру  және  оны  талдау......................................................................................................39

 

Тарау 2. Салықтық құқық бұзушылыққа салық санкцияларының қолдану механизмін жетілдіру

3.1 Салық санкцияларын қолданудың шетелдік тәжірибесі................48                3.2 Қазақстан Республикасында салықтық құқық бұзушылыққа қолданылытын салық санкцияларының орын алған  кемшіліктері  мен оларды   жетілдіру  жолдары......................................................................................................................57

 

Қорытынды.................................................................................................................69

Пайдаланған  әдебиеттер………………………………………………...………...71

 

 

Тарау 1. Салықтық құқық бұзушылықтың теориялық негіздері және салық санкцияларын қолдану

 

1.2 Салық бақылауы салық әкімшілігінің негізі ретінде қолданыуы

 

... Салық тексеруінің актісі салық төлеушіге тапсырылған күн салық тексеруі мерзімінің аяқталуы болып есептеледі. Салық тексеруінің аяқталуы бойынша салық заңдарының бұзылуы анықталмаған жағдайда, онда бұл туралы салық тексеру актісіне тиісті белгі қойылады. Салық тексеру актісіне қажетті құжаттардың көшірмелері, салық қызметі органының лауазымды адамы жүргізген есеп-қисаптар және салық тексеруі барысында алынған басқа да материалдар қоса тіркеледі.  Салық тексеруі актісі кем дегенде екі дана етіп жасалады және оған салық тексеруін жүргізген салық қызметі органының лауазымды адамдары қол қояды. Салық тексеруі актісі салық тексеруі актілері мен хабарламаларын тіркейтін арнаулы журналда тіркеледі, ол нөмірленуге, бау өткізілуге және салық қызметі органының мөрімен куәландыруға тиіс.

 

Салық тексеруі актісінің бір данасы салық төлеушіге (салық агентіне) тапсырылады. Салық төлеуші салық тексеруі актісін алған кезде оны алғаны туралы белгі қоюға міндетті.

 

Камералдық бақылау .

 

1. Камералдық бақылау – салық төлушілер берген салық есептілігін және басқа да құжаттарды зерделеу мен талдау негізінде тікелей салық органы жүзеге асыратын бақылау.

 

2.  Камералдық бақылау тікелей салық органының орналасқан жері бойынша жүзеге асырылады.

 

Салық органы салық есептлігін қателіктер тапқан, салық есептілігінде келтірілген мәліметтердің арасынан қайшылық табылған, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін көзделген шарттарды асыра пайдаланған кезде осы Кодекстің 31-бабына сәйкес салық төлеушіге жіберілген қателіктерді өз бетінше жоюы үшін, сондай-ақ салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тәртібіне көшуі үшін хабарлама жіберіледі. ...

 

Тарау 2. Қазақстан Республикасында салықтық құқық

 

бұзушылықтар және салық санкцияларын қолдану аясы

 

 

 

2.1            Қазақстан Республикасында салық санкцияларын қолдану механизмі

 

... Салық төлеуші хабарлама алған күннен бастап салық төлеушімен бірлесіп жасалған өзара есеп айырысудың салыстыру актісін табыс еткен жағдайда, салық органы салық төлеушінің салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы инкассалық өкімді дебитордың банк шотына ұсынады. Алайда, салық органы салық төлеуші мен оның дебиторы қол қойған салық төлеуші мен оның дебиторы арасындағы өзара есеп айырысудың салыстыру актісін алмай қалу жағдайлары болуы мүмкін. Бұл жағдайда салық органы дебитордың банк шоттарындағы ақшасын өндіріп алу туралы хабарламасын алған кезден бастап жиырма жұмыс күні өткен соң, салық төлеушіге мәжбүрлеп алудың келесі кезеңі қолдануға құқылы, яғни салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін өткізу есебінен салық берешегі есебінен өндіріп алуды жүргізеді.

 

         Мәжбүрлеп өндіріп алу шарасының төртінші кезеңі иелік етуіндегі шектелген мүлікті сату есебінен жүргізіледі.

 

         Салық органдары салық төлеуші заңды тұлғаның және жеке кәсіпкердің келісімінсіз оның дебиторларының банктік есептерінде ақша болмаған жағдайларда, салық берешегінің сомасы шегінде салық төлеушінің иелік ету шектелген мүлкіне өндіріп алуға құқығы бар. Бұл ретте, салық төлеушінің иелік ету шектелген мүлкін сату мамандандырылған аукционында жүзеге асырылады. Салық берешегі есебіне салық төлеушінің иелік ету шектелген мүлкін сату бойынша аукцион жасаушы Қазақстан Республикасы үкіметінің уәкілетті үйымы болып табылады.  ...

 

Пайдаланған әдебиеттер:

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1. Қазақстан Республикасының “Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы” Кодексі. 2005ж. 12 маусым
  2. 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. “Финансы”. Алматы-2001ж.
  3. 3. Инструкция N43 “Об административных положениях по налогам и другим обязательным платежам в бюджет” от
  4. 4. К.А.Аттапханов “Фискальная система государства”. Алматы  “Ғылым”,1999ж ...