Реферат: Турбо-Паскальдағы графикамен жұмыс


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Информационные системы и технологии
Тип работы:
Рефераты
Количество страниц:
23

Мазмұны

 

Кіріспе. 2

1.   Graph модулінің жалпы сипаттамасы.. 3

1.1 Процедуралар мен функциялар. 6

1.2 Координаттар, терезелер, беттер. 8

1.3 Көпбұрыштар. 10

1.4 Доғалар, Шеңберлер, Эллипстар. 11

1.5 Тексті шығару. 12

2.   Графикалық координаталар жүйесі 14

2.1 Графикалық элементтерді бейнелеу процедуралары.. 16

3.   Есептің берілгені 20

3.1 Программаның баяндалуы.. 20

Қортынды.. 22

Қолданылған әдебиеттер. 23

 

 

1.4 Доғалар, Шеңберлер, Эллипстар

 

Мұнда x1…y2 – ортаның координаттары; r – радиус пикселмен. Шеңбер ағымды түспен шығады, Сызық жуандығы ағымды стильмен қойылады, сызық түрі ылғида SolidLn (бүтіндей).

 

Arc процедурасы. Шеңбер доғасын сызады. Тақырып:

 

Procedure   arc  (x,y: integer; BegA,EndA,r: word);

 

Мұнда x,yорта координаты; BegA,EndAдоғаның бастапқы және аяқтағы бұрыштары; rрадиус. Бұрыштар сағат тілі қозғалу бағытына қарсы есептеледі және градуспен көрсетіледі. Нольдік бұрыш вектордың горизон-таль бағытымен солдан оңға қарай сәйкес болады. Егер бұрыштың бастапқы мәні 0-ге және соңғы мәні 359 деп берілсе, толық шеңбер шығады. Шеңбердің доғасын сызғанда сызық пен радиус жөнінде  Circle процедурасындағыдай параметрлерді қолданады.                                                                                            

 

Ellipse процедурасы. Эллипстік доғасын сызады. Тақырып:

 

Procedure ellipse (x,y: integer; BegA,EndA, rx,ry: word);

 

Мұнда x,y – орта координаты; BegA,EndA – доғаның бастапқы және аяқтағы бұрыштары; rx,ry- пиксельмен берілген элдипстің горизонтальді және вертикальді радиустары. ...

 

3.1 Программаның баяндалуы

 

Program Racket;

Uses graph, crt;

Var gd,gm: integer;

i,driv,mode,y,y1: integer;

ch: char;

begin

driv:=detect;

initgraph (driv,mode, ¢¢);

repeat

y:=y-5;

line (162,75+y,200,200+y);

line (200,200+y,200,450+y);

line (200,450+y,125,450+y);

line (125,450+y,125,200+y);

line (125,200+y,162,175+y);

line (200,300+y,250,375+y);

line (250,375+y,250,475+y);

 

line (250,475+y,225,450+y) ...

 

Қолданылған әдебиеттер

 

 

1. Бурин Е.А “Программирование на языке Турбо Паскаль” А.,2000.

2. Досмайлов Т.К. “Программалау тілі Паскаль” А.,1996

3. Нақысбеков Б., Халыкова Б. “Паскаль тілінің негіздері” А.,1998 ...