Тест: Тесттер дұрыс жауаптармен ша География — Топонимика. 2013 ж. Вариант — 02 — Скачать


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
География
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
13

Топонимика зерттейді:

A) геожүйелерді

B) географиялық нысандарды

C)& географиялық атауларды

D) ландшафттарды

E) географиялық қабықты

*****

Географиялық атаулар бұл-

A) географиялық нысандар

B)& географиялық нысандардың өзіндік атаулары

C) антропонимдер

D) гидронимдер

E) оронимдер

*****

Лингвистика – нені зерттейтін ғылым

A)& тіл

B) карта

C) климат

D) жер бедері

E) батпақ

*****

Картаның маңызды элементі

A) градус торы

B) гидорграфия

C) картаның шартты белгілері

D) картаның атауы

E)& географиялық атаулар

*****

Топонимика қандай ғылымдармен тығыз байланысты

A) биология, тарих

B)& география, тарих, лингвистика

C) физика, химия

D) математика, физика

E) геогрфия, биология

*****

Антоним бұл –

A)& қарама – қайшылықты білдіретін атаулар

B) қабылданған қысқаша форма

C) адамдардың аты, тегі, дақпырты

D) топонимикалық дәлелдердің таралу облысы

E) өзен, көл, батпақтардың өзіндік атаулары

*****

Аббревиация бұл –

A) ареалды шектейтін сызық

B)& шекаралары жоқ, кең территориялардың атауы

C) үңгірлердің өзіндік атаулары

D) қабылданған географиялық атаулардың қысқаша формасы

E) атаудың аударма көшірмесі

*****

Антропоним бұл –

A) қарама – қарсы мазммұнға ие атау

B) өзіндік географиялық атаудың жалпыға айналуы

C)& адамдардың аты, тегі, дақпырты

D) қаланың атауы

E) үлкен облыс, елдердің атауы

*****

Микротопонимия бұл –

A) географиялық атаулардың саласы

B)& белгілі адамдар шеңберінде ғана белгілі географиялық атаулардың жиынтығы

C) нақты сызылған шекаралары жоқ, кең территориялардың атауы

D) атаудың аударма көшірмесі

E) өзіндік атауларды зерттейтін тіл ілімінің бөлімі

*****

Топонимикалық класс –

A) өзінің шығу тегі бойынша түрлі тілдерге жататын географиялық атаулардың қалыптасуы

B) географиялық біртекті нысандар атауының саласы

C) тарихи түрлі уақыттар немесе түрлі тілдерге жататын географиялық атаулар көкжиектерінің жиынтығы

D)& халық, тайпа, туыстардың ат қоюынан пайда болған атаулар

E) посессивті атаулар

*****

Ойконим –

A) тіл ілімінің бөлімі

B) тау, қырат, төмпешік, шатқалдардың өзіндік географиялық атаулары

C) өзінің шығу тегі де ата – бабалар есімімен байланысты топоним

D) түрлі өзіндік географиялық атаулар

E)& елді мекен атаулары

*****

Гидроним -

A) қарама – қарсы мазммұнға ие атау

B)& өзен, бұлақ, батпақтардың өзіндік атаулары

C) елді мекен атаулары

D) үңгірлердің өзіндік атаулары

E) қаланың атауы

*****

Ономастика –

A) елді мекен атаулары

B) географиялық атаулар туралы ілім

C)& өзіндік атауларды зерттейтін тіл білімінің бөлімі

D) қаланың атауы

E) қандай да бір аудан, облыс, өлкенің өзіндік географиялық атауларының жиынтығы

*****

Топонимиядағы этнонимдер –

A)& халық, тайпа, туыстардың ат қоюынан пайда болған атаулар

B) ең ежелгі географиялық атаулар

C) елді мекен атаулары

D) географиялық атаулар саласы

E) басқаша айтылатын ауыспалы мағынадағы қолданылатын белггілі атаулар

*****

Детопонимизация

A) қабылданған қысқаша форма

B)& өзіндік географиялық атаудың жалпыға айналуы

C) географиялық атаулар негізіндегі талдау

D) атаудың формасын өзгертетін атаудың аударма көшірмесі

E) сыртқы дыбысталуы және кездойсоқ фонетикалық ұқсастық бойынша түсіндіру

*****

Калька –

A) ареалды шектелген сызық

B) алғашқы топоним

C)& атаудың аударма көшірмесі

D) қарам – қарсыны білдіретін атау

E) географиялық атаулардың жиынтығы

*****

Елорданың соңғы аудармасы

A) ақ мола

B) ақ тау

C)& астана

D) ақ су

E) ала тау

*****

Балқаш көлінің аудармасы

A)& батпақты жер, саз балшық

B) қырат, төмпешік

C) тұзды көл

D) ақ көл

E) ақ су

*****

Алматының аудармасы

A) алманың әкесі

B) алмалардың атасы

C) алма - ата

D) алма - әке

E)& алмалы

*****

Қызылқұм шөлінің аудармасы

A) сары құм

B) шөл

C)& қызыл құм, топырақ

D) қызыл таулар

E) қара құмдар

*****

Макротопонимикалық жүйе дегеніміз не?

A) орташа нысандардың атауы

B) нысандардың шифрін шешу

C) ұсақ нысандардың атауы

D)& ірі нысандардың атауы

E) нысандар атауы

*****

Ұсақ нысандар қалай аталады?

A) микротопонимикалық құрылым

B)& микротопонимикалық жүйе

C) топонимикалық жүйе

D) оронимикалық жүйе

E) ойкономикалық жүйе

***

Топонимика түсінігіне қандай пәндер кіреді?

A) математика

B) тарих

C)& лингвистика, тарих, география

D) гидрология

E) экономика

*****

Топонимді зерттеу бірінші кезекте немен байланысты?

A)& халық тілінің тарихымен

B) ғарышты зерттеумен

C) әскери қызметпен

D) картографиямен

E) географиялық ашылулармен

*****

Бұрынғы кезең табиғатын зерттеу әдісі қалай аталады?

A) геотопонимика

B) топонимика

C) физиотопонимика

D) биотопонимика

E)& палеотопонимика