Дипломная работа: Конверттердің газ құбырлар желісін автоматтандыру


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Мұнай
Тип работы:
Дипломные работы
Количество страниц:
56

МАЗМҰНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  КІРІСПЕ 9

 

1

 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  БӨЛІМ............................................................... 10

 

1.1

 

Конвертерлеудің бірінші кезеңі ........................................................... 10

 

1.1.1

 

Конвертерді дайындау ...................................................................... 10

 

1.2

 

Конвертерлеудің екінші кезеңі ............................................................ 11

 

1.3

 

Үрдіс технологиясының ерекшеліктері .............................................. 12

 

1.4

 

Газ тазартылуының технологиялық үрдісінің сипаттамасы.............. 12

 

1.5

 

Газдары бүйірінен әкетілетін конвертер жұмысының ерекше-ліктері .....................................................................................................  13

 

1.6

 

Ауамен қамтамасыздандыру сүлбесінің әсері .................................... 14

 

1.7

 

Сиретудің әсері ...................................................................................... 14

 

1.8

 

Газ құбырларын басқару және бақылау .............................................. 15

 

1.9

 

Конвертердің газ құбырларының сипаттамасы .................................. 16

 

1.10

 

Қалдық газдардың құрамы мен мөлшерін есептеу.............................  

 

1.11 

 

Газарна жүйесін есептеу .......................................................................  

 

2

 

АРНАЙЫ БӨЛІМ ..................................................................................   23

 

2.1 

 

Конвертердің газ әкететін құбырлары - автоматты реттеу объектісі ретінде .................................................................................................... 23

 

2.2

 

Қалдық газдарды алу және газдың пайда болу үрдісінің математикалық моделі.......................................................................... 24

 

2.3

 

Конвертердің газ құбырдар желісін басқару есебінің математи-калық қойылымы .................................................................................. 24

 

2.4

 

Реттегіштің реттеу параметрлерін таңдау және автоматты реттеу жүйесін есептеу.....................................................................................  25

 

2.5

 

Басқару және автоматты бақылау жүйесінің есебін ақпаратты қамтамасыз ету ......................................................................................  26

 

2.6

 

Техникалық қамтамасыздандыру ........................................................ 29

 

2.7

 

Бағдарламалық қамтамасыздандыру .................................................. 30

 

2.8

 

Автоматтандыру құралдарын таңдау және бақылау мен реттеудің функционалды сүлбесінің сипаттамасы .............................................  33

 

3

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ................................................................ 36

 

3.1

 

Автоматтандыруды ендіруге кеткен капиталды шығынды  есептеу...................................................................................................  36

 

3.1.1

 

Өңдеушілер жалақысы ........................................................................ 36

 

3.2

 

Құрастырушыға кеткен шығынды есептеу ......................................... 37

 

3.3

 

Жылдық экономия мен экономикалық тиімділікті есептеу .............. 39
3.3.1 Жаңа жүйені ендіруге дейінгі сомманы пайдалану шығынын есептейміз .............................................................................................  39
3.3.2 АБЖ-ны пайдаланғаннан кейінгі эксплутациялық шығындары..... 40

 

3.4

 

Жылдық экономия ................................................................................. 40

 

3.4.1

 

Жылдық экономиканың тиімділігі ..................................... .............. 41

 

3.5

 

Өтеу мерзімі............................................................................................ 41

 

4

 

ЕҢБЕКТІ  ҚОРҒАУ............................................................................... 42

 

4.1

 

Еңбекті қорғау бойынша ұйымдық шаралары.................................... 42

 

4.2

 

Өндірістік қауіптер мен зияндылықтарды талдау.............................. 43

 

4.3

 

Сақтау шараларын қалыптастыру........................................................ 45

 

4.3.1 

 

Өртке қарсы шаралар........................................................................... 45

 

4.3.2

 

Ауа алмасуын ұйымдастыру............................................................... 46

 

4.3.3

 

Желдетуді ұйымдастыру..................................................................... 47

 

4.3.4

 

Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету.................................................. 48

 

4.3.5

 

Жерге қосуды ұйымдастыру............................................................... 48

 

4.4

 

Конвертерлі бөлімдегі жарықтандыруды есептеу.............................. 50

 

 

 

   

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................... 54

 

 

 

   

 

 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..................................................................... . .. 55

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АҢДАТПА

 

 

Дипломдық   жобада   конвертрлі   газ   құбырын   автоматтандырылу қарастырылып, математикалық моделі зерттеліп, өңделді.

 

Өндірістегі   қауіпсіз   техникасы   қарастырылып   тиісті  техникалық шаралар  ұйымдастырылды.

 

Жүйені жетілдіру кезіндегі экономикалық тиімді өтімділік мерзімі есептелді.

 

 
АННОТАЦИЯ

 

 

В    дипломном    проекте    рассмотрена    автоматизация    конвертерого газопровода и построена математическая модель.

 

Принимая    во    внимание    все    условия    труда    на    производстве организованы  мероприятия  по  безопасности.

 

При  усовершенствовании  системы  вычислены  экономическая оптимальная ликвидивность срока. 

 

2 АРНАЙЫ БӨЛІМ

 

2.4 Реттегіштін реттеу параметрлерін таңдау және автаматты реттеу жүйесін есептеу

 

Реттегішті таңдаған кезде ең басты шарты технологиялық режимінің автоматикасымен қуаттау дәлдігін анықтайтын реттеу сапасы болып келеді.

 

Таңдау деп мұнда  реттеу заңын таңдауын ұғады, реттеу үрдісінің, қажетті сипатын алу үшін реттеу жүйесінің тиісті динамикалық қасиеттерін қамтамасыз ету керек. Реттеу жүйесінің керекті динамикалық қасиеттерін тиісті реттеу заңын таңдауымен ғана алуға болады. Әрбір айнымалы объект үшін құру мүмкін емес.

 

Арнайы бірнеше реттеу заңдарымен стандартты реттегіштер шығарылады.   Автоматты   реттеу   жүйелерін   жобалағанда   осы  реттегіш айнымалыларының  арасынан  жай  реттеу   заңымен  әрекет  жасайтын  біреуін  таңдайды, демек бұл пайдалануда әрі қарапайым және арзан.

 

Реттегіш типін кешігу уақытының уақыт тұрақтысына қатынасының шамасына сай таңдайды.   болғанда, үзіліссіз реттегішті таңдайды.

 

Берілген  есепте .  (П, ПИ, ПИД) типті реттегішті  қабылдаймыз, үзіліссіз әрекетті реттегішті таңдау үшін, келесіні білу керек:

 

1.  Объекттің динамикалық сипаттамаларын

 

2.  Жүктеме бойынша максималды ауытқуын

 

3.  Реттеу сапасының қажетті көрсеткіштерін

 

4.  Реттеу бірлігінің х максималды динамикалық қатынасын.

 

Объекттің динамикалық параметрлері: ...

 

4.2 Өндірістік қауіптер мен зияндылықтарды талдау

 

Лақтырудың зияндылығы мен құрамын сапалы талдау ережелеріне сәйкес ЕМЗ-ғы газ тазарту өндірісін зияндылықтың 4-ші тобына жатқызамыз, яғни құрамында улы және уландырғыш заттар бар газдардың атмосфераға лақтырылатын өндіріс тобы.

 

Топты таңдауды ондағы газдар мен шаңның құрамы негізінде жүргіземіз:

 

Газдар:    6,8% SО2           1,15%О2            85,32% N2

 

Шаң:                 37,3% Сu         24% SіО2           2,9% СаО      4,81% Fе   3,8% Рb

 

Газды қоспаның қосынды ШРМ-ін   СНиП   сәйкесімен   осы   қоспаның компонентерінің ШРМ бойынша жасаймыз.

 

ШРМ SО2=10мг/м3

ШРМ Fе=4мг/м3

ШРМ N2=5мг/м3

ШРМ S2=1мг/м3

ШРМ SіО2=2мг/м3

ШРМ Рb=0,01мг/м3

ШРМ СаО = 10мг/м3

ШРМ Сu = 1мг/м3 ...

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

1) Технические расчёты в металлургии тяжелых цветных металлов./Под ред. Н.В. Гудимы.- М.: Металлургия, 1977

 

2) Технологическая инструкция КИВЦЭТ- ЦС. — Усть - Каменогорск.: Типография УКМП, 1993

 

3) Авдеев Ю.П. Создание АСУ КИВЦЭТ- ЦС с использованием ЭВМ. -Отчет по НИР. -Усть- Каменогорск. -ВНИИцветмет, 1979 ...