Доклад/Баяндама: Халықаралық экономикалық қатынастардың мәнін және мазмүның анықтаитын категориялардың бірі - халыкаралык енбек болінісі


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Нарық
Тип работы:
Доклад/Баяндама
Количество страниц:
8

Сізге осы жұмыстың 2 жолын таңдап сатып алуға болады:

1. Сатып алу

2. ТЕГІН

ТЕГІН жұмыс істеу үшін Сіз келесі әректтер жасайсыз

1. ВКонтакте бетіндегі төменгі түймесін басыңыз, осы сайт туралы достарыңызға айтыңыз

2. Сіздің достарынызды қосу үшін (Бәздің мекен-жай - vk.com/nemax83)

3. Жұмысыңызды және бүлік жағарыда аталған қадамдарыңызды растайтын сілтеме туралы хабарламаны ВКонтакте бетіне жіберіңіз.

Оқуларыңызға Сәттілік !!!

 

... Жане еларалык кажетти пропорцияларды калыптастырады. Халыкаралык енбек болиниси териясынын гылыми далели мен даму багыттары саяси эканомиканын классиктери А. Смит Жане Д. Рикардонын енбектеринде корсетилген. А. Смит «Халыктар байлыгынын жаратылысы мен себептерин зерттеу »(1776ж) енбегинде сауда мен искерлик еркиндигинин тимдилигин далелдеди. Онын пикиринше сауда еркиндигинин шектеу халыкаралык, аймактык енбек болинисинин терндеуине кедрги болады. Бул кедергилерди жою халыкаралык айырбасты кенеитип, улттык эканомикалардын мамандануын жетелдетеди, олардын озара байланысын кушейтип, дуниежузилик шаруашылытын курылуына жол ашады.  Халыкаралык енбек болиниси гылыми теориясы классиктеринин басты енбеги- «Ондиристик шыгындардын салыстырмалы теориясы ». Салыстымалы теориясын жасаган Д.Рикардо.Ал П.Самуэльсон , егер теориялар сиякты Сулулык сынагына катысатын болса, онда салыстырмалы шыгындар теориясынын жениске жетер соссиз, ойткени ол сымбатты, арии кисынды теория деп жазды. Ал енди Рикардонын теориясына мысал келтирейн- аркайсында табиги байлыктын, онеркасиптик тауарлардын, белгили бир колеми жинакталган елди алаиык.Бул елдер арасында орын алатын айырбастын кажеттигинин биринши далели лоардын ондирис жагдайларынын ар турлиги. Климат жагдайларына сайкес солтустик елдерде тропикалык жемистерди осиру колайсыз, немесе жекелеген ел бир табиги байлыкка, айталык мунайга зару. Ал екинши ел бир елде онын мол коры бар. Сондыктан баска елдермен салыстырганда белгили бир тауарды аз шыгынмен ондируге мумкиндиги бар ел ушин де мамандану пайдалы. Айталык кенеп ондиристин шыгыны Англияда Португалиямен салыстырганда аз, ал шарап ондиру шыгыны керисинше. Бул жагдайда артышылыктары бар тауар ондирисине мамандану осы тауардын дуниежузилик ондириси мен сауда колемин улгаитумен катар арбир елдин осы еки тауарды тутыну мумкиндигин жогарлатады. Сырткы саудага маманданудын себептери туралы маселени А.Смит те карастырган, бирак ол усынган шешим карапаиым еди. Ол Шотландияда да жузим шарабын ондируге болады, бирак небек шыгындары шамадан тыс арттып кетеди, сондыктан ол елде Сулыондирип, оны Португалиянын аз шыгынмен ондирилетин шарабына айырбастаса негурылым тимдирек болады деп жазды. Д. Риккардо мандануды салыстырмалы шыгындар аркылы талдауды негиздеди. Мысалы Шотландия мен Португалияга караганда  сулыны да шарапты да шыгынмен ондиреди. Дегенмен бул елдеги шарап ондирисимен салыстырганда сулы ондирисинин артыкшылыктары бар, олай болса шыгындар мен айырбас прпорцияларынын белгили бир катынастарына сайкес Шотландияга сулы ондириси ондириси негурлым тимдирек те, Португалия ушин тек шарап ондириси пайдалы. Бул кагиданы Риккардо енбек кун теориясына негиздеп , мамандану нетижесине еки жакты бирдеи утыска  шыгатынын далелдеди. Сонымен катар Д.Риккардо маманданудан келер пайданы халыктын барлык топтары пайдаланылады деп есептеди. Онын ойынша мамандану капиталдын корлану денгеин жогарлатады, ал ол оз кезегинде экономиканын осу мен жумысшы кушине деген сураныстын артуын камтамасыз етеди.

 

Халыкаралык енбек болинисине катысудын тимдилигин корсету ушин мынандай мысал келтиреик . Бириншиден сырткы сауда жок деп есептеимиз. Айталык, Германия тек канна еки тауар Турин ондиреди: астык Жане болат.  Германиянын ресурстары толык жумыспен камтылган Жане оарды пайдалану жагдайлары мынандай: егер астык ондириси бир тонна арттса, онда болат ондиру бир тоннага кемиди, ягни  ресурстардын белгили бир жинагы тек канна бир тонна астык немесе бир тонна болат ондире алады деп жорамалдаймыз. Баскаша айтканда,  бир тонна астык пен бир тонна болаттын  балама шыгындары тен. Егер сырткы саудада бир тонна болат (Б)=1т. Астыкка(А) дегенозгеше айырбас мумкиндиги туса  Германия утады.

 

Халыкуаралык енбек болисине катысудын тимдилигин график аркылы корсетйн. Айталык Германия озинин барлык ресурстарын толык пайдаланган кезде, ондирис колеми 100млн. т. Астык немесе 100млн. т. Болат курайды  (шыгыннын катынасы 1/1), иске толык тартылу немесе пайдалану кезинде ондиристик мумкиндиги мынандай:

 

А нуктесинде-100млн.т. астык жане 0 тонна болат

 

В-нуктесинде-100 тонна 0 болат астык жане Р нуктесинде – 60млн. тонна астык пен 40 млн. тонна болат.

 

 АВ тик сызыгы бир саладан екиншисине ауысу кезиндеги туракты баланс катынасын(1/1)   корсетеди. АВ сызыгынан он жакта жаткан нуктелер белгили бир жагдайларда ондирисинин мумкин еместигин билдиреди.Сырткы сауда жок болып, рыноктык экономика мен Еркин басеке кезинде астык ондирисимен болат ондириси арасындагы сураныс пен усыныстын катынасы бир денгеиде калыптасады: мысалы Рнуктесинде (60 млн. тонна астык пен 40млн. тонна болат) Бул кезде осы тауалады ондиру мен тутыну бир- бирине сайкес келеди. Ендисырткы сауда бар жагдай ескере отырып карастыраик. Бул кезде тутынушылар ушин мумкиндиктер елеули турде оседи. СВ сызыгы сауда мумкиндиктеринин сызыгы ол Жана жагдайды корсетеди. Германия озинин ресурстарын толыгымен болат ондирисине жумылдырады да, (абцисса тик сызыгынын бойында), астыкты толыгымен импорттан алады(енди ордината, ягни ОСондиристи емес, астык импорттын корсетеди.) СВ сызыгынын колбеуи болат пен астыктын дуниежузлик рыноктағы қатынасымен анықталады 1тонна болат- 2тонна астық Болат өндіре отырып  , Германия болатты астықа сауда мүмкіндіктер (СВ) сызығынасайкес айырбастай алады Сонымен Т нүктесінде Германия 45млн тонна болатты өндіреді және экспортқа  шығара алады 90млн тонна астықты импорт арқылы алады, сөйтіп сыртқы рыноққа шықпай тұрған жағдаймен салыстырғанда екі тауардын да неғұрылым көп мөлшеріне  ие болады Сонымен халқының саны мен есурстарының колемі өзгермеген жағдайда өзінде Германияның халықаралық енбек болініске қатысуы өзінің тиімді экономикалық нәтижесін береді   ...