Дипломная работа: Бейдағдарыстық басқарудағы кризистік жағдайларды бақылау


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Менеджмент
Тип работы:
Дипломные работы
Количество страниц:
99

МАЗМҰНЫ

 

 

КІРІСПЕ. 3

1 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ДАҒДАРЫСТЫҢ ПАЙДА БОЛУ ТАБИҒАТЫ   7

1.1 Дағдарыс түсінігі, типтері және экономикалық дағдарыс мәні 7

1.2. Дағдарысқа қарсы басқаруды үйымдастыруды, концептуалды.. 21

түрғыдан қарастыру. 21

1.3 Дағдарысқа қарсы менеджмент: дағдарысқа қарсы басқару құралдары мен әдістері 29

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ БАСҚАРУ ШАРАЛАРЫ.. 38

2.1 Дағдарыс жағдайындағы мемлекеттік ретгеудің аналитикалық незіздері 38

2.2.  Дағдарысқа карсы басқару кезеңіндегі мемлекеттің ролі 44

2.3 Дағдарыс жағдайындағы мемлекеттік реттеудің түрлері 48

3 КӘСІПОРЫН ДАМУЫНДАҒЫ ДАҒДАРЫСГАР. 59

3.1 Кәсіпорындағы дағдарыстың пайда болуы.. 59

3.2. «Тас - құм» АҚ сипаттамасы және оның қаржылық - экономикалық жағдайын талдау  66

3.3 Дағдарысқа қарсы басқару тиімділігі 82

ҚОРЫТЫНДЫ.. 93

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 98

 

 

1 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ДАҒДАРЫСТЫҢ ПАЙДА БОЛУ ТАБИҒАТЫ

 

1.3 Дағдарысқа қарсы менеджмент: дағдарысқа қарсы басқару құралдары мен әдістері

 

 

... Ауыр дағдарыс кезінде қайта күру концепциясын таңдау, біздің ойымыз-ша, минимал тәуекел деңгейімен бизнестің нөльдік немесе нөльге жақын нүсқаларымен шектеле алады. Басты шарт кредиторлар талаптарын, дискон-тталған ақша ағымы моделінде есепке алынатын, кәсіпорын үшін ең тиімді қарыз міндеттемелерін жабу кестесіне сәйкес толық қанағаттандыру болу керек. Бүл концепция кәсіпорынның меншік иелері үшін тартымды бо-лып табылмайды, бірақ біздің ойымызша, сыртқы басқару нүскаларының бірі болуға қүқылы.

 

  Балама ретінде біз кредиторлар мүдделерінің де, кәсіпорынның меншік иелерінің минималды талаптарының да қанағаттандырылуына кепілдік бе-ретін қайта қүру стратегиясын үсынамыз. Мұндай концепция қарыз міндеттемелерін толық жабудың бекітілген кестеге сәйкес кредиторлардың талаптары қанағаттандырылатын және бизнес құны тәуекелділік пен өтімділіктің үқсас деңгейлерінде баламалы инвестиция табысының мөлшерлемесі бойынша ағымдағы құнға келтірілген, қүрылтайшылардың алғашқы салымдарына жақынға жетілетін қайта күру стратегиясын көрсету керек. Бүл жағдайда қойылған мақсаттарға жетудегі тәуекелділік, нөльдік құн концепциясын жүзеге асыруға қарағанда жоғары, алайда, акционерлер-ге салынған қорлары тәуекелдің минималды деңгейі мен инвестицияла-нуын есепке ала отырып қайтып оралады.

 

  Көрсеткіштің нақты мәні мен бірліктің арасындағы кері айырымы, кәсіпорынның        меншік    иелерінің    мүдделерінің    толығырақ    сақталуы мақсатында қайта күру үрдісінде қүрылуы керек бизнестық қосымша қүньш есептеу үшін пайдалана алады. Ерекше қызығушылықты і пайыз мөлшерлемесінің (дисконттьщ) мәнін табу танылады. Мүнда кәсіпорынның меншікті капиталына салымдардың кәсіпорынның капиталына қатысуынан түсетін өткен және болашақ табыстарының ағымдағы қүны мен мүмкін ба-ламалы пайдаланылуын есепке алғандағы ағымдағы қүнының теңдігі байқалады. Осылайша алынған пайыз мөлшерлемесі (оны табыстылықтың нақты нормасы деп атайық) меншікті капиталға инвестициялық нақты қүнын көрсету керек. Табыстылықтың нақты нормасын пайыздың есепті мөлшерлемесімен (дисконт) салыстыру келесі жағдайларды анықтау мен тал-дау үшін пайдаланыла алады: ...

 

 

 

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ БАСҚАРУ ШАРАЛАРЫ

 

2.1 Дағдарыс жағдайындағы мемлекеттік ретгеудің аналитикалық незіздері

 

 

...  Алайда, тәжірибиеде бұндай стратегиялар өте сирек жасалады, бұл басшы-лардың және менеджерлердің дәйекті стратегиялық шешімдер қабылдауға дайын еместігімен түсіндіріледі, шаруашылық құрылымда технологиялық сыз-ба жобасының жоқтығы, стратегиялық жоспарларды іске асыру және бақылау, яғни стратегиялық басқару жүйесі. Ең басты кедергілер болып, біріншіден, ескіше ойлау. Оның тамыры тереңде жатыр және оны шешу тиімді білім беру жүйесінсіз және сыртқы әлемге ашылмайнша мүмкін емес. Көптеген біздің ма-мандар және басшылар түсінік білмеген және білмейді де, мысалы, сирек ре-сурстар баламалы қүнға ие екендігін, яғни, берілген мақсатқа жетудегі қолданылатын ресурстар бағалығы, басқа да барлық мақсаттарды жүзеге асы-руда қолданатын баламалар мүмкіндігімен айқындалады. Бүндай түсініктің болмауы әртүрлі ымыраға теңбе-тең келе алмайды, басымдылықты таңдау қиындау болады.

 

  Екіншіден, ескі басымдылықтардың жүгі басым. Бізге белгілі, совет уақытында экономикалық жүйе, түлға қүқығы алдындағы қоғам мүддесіні ба-сымдылығымен қүрылған, сонымен қатар, қандай жолмен болмасын мақсатқа жетуді көздеген, тіпті өтірік айтуға да тура келсе де.

 

Бұл адамдардың жүріс-түрысында байқалады: қызметкерлер басшылардан жағымсыз жаңалықтарды жасырып, бүлінгенді әдемілеу де болып тұрады.

 

  Үшіншіден, ескі қорқыныштар қорғану әрекетіне әкеледі. Бұрындары экономикалық қиыншылықтар қайта ұйымдастырылуымен шешіліп құлдыраулардың беті жабылып қалды. Бұл шаралардың шығындары кәсіпорынның еңбеккер коллективіне түсті, нәтижесінде көптеген адамдар реформалардан сескеніп, оның мақсатқа жету мүмкіндігіне сенбейді.

 

  Қорыта айтқанда аталған жағдайлар және алғы шарттар дағдарыс жағдайын реттеуде маңызды рөль атқарады. Бірақ бұл жерде осы қызметтің шекарасын анықтайтын сұрақ туындайды, яғни дағдарыстан шығудың «көрнекті» белгілері. Қазіргі әлемдік экономикалық пікірлер, дағдарыс жағдайынан шығудың келесідей белгілерін бөліп көрсетеді. ...

 

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

 

1. Антикризисное управление подред. Э.М. Короткова - Инфра - М, 2001.

2. Антикризисный менеджмент под ред. А. Г. Грязновой - М.: Экмос 1999.

3. Нурмуханова Л.К. Природа кризисных явлений в рыночной экономике // Мысль. - 2004. -№ 3. - с. 52-60. ...