Курсовая работа: Қазақстанда қаржы жүйесінің құрылуының принциптері және ерекшеліктері


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Финансы, Қаржы
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
22

Жоспар

 

Кіріспе. 2

1.   Қаржы, каржы шаруашылығы және қаржы жүйесі  4

1.1 қаржы ұғымы және оның мәні 4

1.2.   Қаржының функциялары және рөлі 6

1.3 Қаржы жүйесі және оны бсқару. 8

2.   Қаржы саясаты, оның түрлері 10

2.1     Қаржыны баскару мазмұны.. 10

2.2    Мемлекеттік қаржыиы басқару. 11

3.   Қазақстанда каржы жүйесінің құрылуының принциптері жэне ерекшеліктері 16

Қорытынды.. 21

Қолданылған әдебиеттер. 22 

 

 

1.     Қаржы, каржы шаруашылығы және қаржы жүйесі 1.1 қаржы ұғымы және оның мәні

 

1.3 Қаржы жүйесі және оны бсқару 

 

...  Халықтың қаржысы - каржы жүйесінің өзгеше бір бөлІгі. Халық өзінің каржысы аркылы жалпы мемлекеттік каржы жүйесІмен, өндірістік жэне өндірістен тыс салалардагы кэсіпорындар мен меншіктің - мемлексттік және басқа формаларымен катынасқа түседі.

 

Сонымен қатар халық қаржысынның ерекшелІгі сол - онда каржы жүйесіне тән екі бөлік: қор нысаны мен сырттан баскару жоқ.

 

Қаржы катынастары формалары мен акшалай каражаттар корлары басқарылатын материалдық объект құрайды. Қаржы аппараттарды басқарушы субъектіге айналады, ол каржыны баскаратын мемлекеттік жэне қоғамдық аппараттар жүйесімен каржы жүйесінің үшінші бөлігі бөлып табылады.

 

Қаржы жүйесіне кұру негізіне мынадай принцинтер алынган: І.Қаржы    жүйесін    ұйымдастырудағы    демократиялык    централизм принципі      мынадан      көрінеді:      мемлекеттік      қаржы      органдарының орталықтандырылган басшылыгы кезінде жергілікті қаржы органдары мен кәсіпорындарғада кең аукымда кұкықтар мен дербестік беріледі.

 

Демократиялык централизм принципі жергілікті каржы органдарының кос бағыныс жүйесін - тиісті әкімшілік пен жоғары каржы органынына бағынысын - тудырды.

 

2. ¥лттык және аймақтық мудделерді сақтау. Бұл прициптің талаптары қаржы қатынастарындағы ұлттық тепе ~ теңдікті, сондай - ақ аймақтарды дамытудың эулеметтік жағынан күптарлык деңгейІн камтамасыз етуге арналған. ...

 

 

 

2.     Қаржы саясаты, оның түрлері

 

2.2    Мемлекеттік қаржыиы басқару

 

... Қаржы министрлігі заңда белгіленген тәртіппен өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес мына негізгі функцияларды аткарады: мемлекетті қаржыларды жэне мемлекеттік меншікті басқару саласында мемлекеттік саясаттың мақсаттары мен басымдылықтарын айқындауга жэне мемлекеттік бағдарламаларды, стратегиялық және индикативтік жоспарларды эзірлеуге қатысу; Мемлекеттік Кіріс Министрлігімен бірлесе отырып республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістерін болжамдау; Ұлттық Банкпен бірлесе отырып, мемлекеттік жэне Үкіметтің кепілдігі берілген қарыз алу мен борышқа біріктірілген бага беру мен алдағы онжылдык кезеңде болжам жасауды жүзеге асыру; Республикалык бюджеттің жобасын қалыптастыру, уақытша кассалык үзілісті жабу үшін облыстардың Астана және Алматы калаларының бюджеттерінің түсім көлемін есептеу мен қарыз алу лимиттерін келісу; Мемлекеттік қаржы, фискалдык саясат жэне мемлекеттік меншік саласында заңдардың қолдану тәжірибесін талдау жэне корту, оны жетілдіру жөнінде ұсныстар әзірлеу, мемлекеттік каржыны басқару, меншікті иелену, пайдалану және билік ету саласындағы нормативтік күкыктык актілердің жобаларын дайындау; салык жэне кеден саясаты саласындағы заң актілерінің жобаларын дайындау; республикалык бюджетті атқару; жергілікті бюджеттерді есептеу - кассалык кызмет көрсету жэне мемлекеттік бюджеттің атқарылуына бақылау жасау; Үкімет резервтерін жоспарлау, есепке алу, калыптасуын талдау және мақсатқа сай пайдалануына бақылау жасау; мемлекетік қаржыны пайдаланылуын талдау; республдикалық және жергілікті бюджеттерді жоспарлауға және аткаруға әдістемелік басшылык жасау; мемлекеттік инвестициялар багдарламасына енгізу үшін инвестициялык жоспарларды іріктеуге катысу; үкіметтік борышка кызмет көрсету және оны өтеу жөніндегі міндеттемелерді, үкіметтік кепілдік жөніндегі міндеттемелерді орындау; мемлекеттік карыз алу мен борыш, жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуы мен борышы, Үкімет кепілдігі берілген карыз алу мен борыш мониторингІн ұйымдастыру және жүзеге асыру жэне баскдлары.

 

Сонымен қатар Қаржы Министрлігі мемлекеттік біріңгай қаржы бюджеті саясатын, сырткы экономикалық қызмет саласындагы каржы -бюджет саясатын, каржылык бакылауды жүзеге асыруды катысты саналуын функцияларды орындайды.

 

Басқарудың орталық органы бола отырып Қаржы Министрлігі өзінің қызметін жер - жердегі каржы баскармалары арқылы жүргізіп отырады, ведомствоға карасты шаруашылык жүргізуші субъектілердің каржылык қызметін ұйымдастырады жэне олардың жұмысына бақылау жасауды жүзеге асырады. Қаржыны баскару жөнінде саналуан функйиларға байланысты Қаржы министрлігіне үлкен кұкықтар да берілген. Қаржыны оперативтік басқаруға   Мемлекеттік   кіріс   министрлігі   де   катысады,   оған   Қазақстан Республикасының фискалдык жэне кеден сая сатын калыптастырып, оны жүзеге асыру; кеден ісін ұйымдастыру және жетілдіру, салықтар, алымдар, жэне басқа міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету, алкоголь өнімдерін өндіру мен оның айналымына мемлекеттік бақылау жасау жэне т. б. Негізгі міндеттерді орындау жүктелген. ...

 

 

 

Қолданылған әдебиеттер

 

1. Под редакцией проф. М. В. Романского, проф. О. В. Врублевской,проф. Б. М. Сабанти "Финансы" учебник для вузов;

2. В. Мбедев "Всю совокупность финансового сторя государства и мер, принимаемых им в своем финасовом хозяйстве";

3. Ілиясов Қ. Қ., Құлпыбаев С. "Қаржы", Алматы 2003; ...