Курсовая работа: Аптека жұмысының мәліметтер қорын құру


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Информационные системы и технологии
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
29

Мазмұны

Есептің қойылымы .......................................................................................... 3

Кіріспе.............................................................................................................. 4

1 Теориялық бөлім.......................................................................................... 5

1.2 Database Desktop көмегімен кесте құру................................................... 5

1.3 BDE Administrator программасы........................................................... 15

1.4 Delphi ортасында мәліметтер базасымен жұмыс жасайтын жобалар құруға арналған негізгі компонентерге сипаттама.................................................. 16

1.5. Берілгендер жиынымен жұмыс істеудің негізгі әдіс-тәсілдері.............. 17

1.5.1 Берілгендер жиынын сорттау.............................................................. 17

1.5.2.Жазбаларға фильтрация жасау........................................................... 18

Қорытынды.................................................................................................... 19

Қолданылған әдебиеттер............................................................................... 20

Қосымша........................................................................................................ 21

 

 

1.2 Database Desktop көмегімен кесте құру

 

 Secondary Indexes – екінші индекс. Secondary Indexes қасиетін жасау үшін Define – анықтау батырмасын басу қажет. 11- суретте берілгендей терезе ашылады.Сол жақ терезеде Fields мүмкін өрістер тізімі берілген. Indexed fields - қажет деген өрістер тізімін реттеп орналастыруға арналған. Сол жақ терезеден оң жақ терезеге өрісті өткізу үшін оларды белгілеп алып стрелкасы бар батырманы басу қажет. Change order стрелкасы бар батырмасымен оң жақтағы терезедегі өрістердің орналасу ретін өзгертуге болады. Index options радиокнопкалар панелінің мынадай батырмалары бар:

 

-       Unique –бірдей атпен берілмеуді қамтамасыз етеді.

 

-       Descending – кесте кему ретімен реттеледі(қалыпты жағдайда өсу ретімен орналасады).

 

-       Case Sensitive – символдардың енгізілу регистірі есепке алынатын батырма.

 

-       Maintained – бұл опция белгіленулі тұрған кезде кесте өзгерген сайын индекс жаңарып отырады.

 

Secondary Indexes қасиет арқылы мен өз тапсырмамдағы аптека товарын номері бойынша реттедім.Бұл қасиетті орындап болған соң ОК батырмасын басамыз.Сонда Save Index As терезесі ашылады.Оған ат беріп (Dina) сақтадым. ...

 

11 

 

1.4 Delphi ортасында мәліметтер базасымен жұмыс жасайтын жобалар құруға арналған негізгі компонентерге сипаттама

 

 

Мәліметтер базасымен жұмыс жасайтын, берілген кестеге байланысты жобалар құру - осы Delphi ортасында жүзеге асырылады. Жоба құру үшін мынадай компоненттерді қолданамыз:

 

v      Main Menu – бұл компонент программаның бас менюі болып табылады және күрделі иерархиялық меню құрып жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Main Menu Standard бетінде орналасқан. Негізгі менюлерді формамен байланыстыру үшін Main Menu компонентін таңдап алып, формаға орналастырамыз.Формада кішкене пиктограмма пайда болады.Ең алдымен ол таза болып тұрады, себебі онда ешқандай элемент жазылмаған.Менюдің элементін анықтау үшін редактор менюін шақыруымыз қажет. Бұл редакторды ашу үшін берілген пиктограмманы тышқанның сол жақ батырмасы арқылы екі рет шертеміз.Ашылған терезеге керекті мәліметтерді енгіземіз.

 

26- сурет.

 Программа листингi

unit Unit1;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, Menus;

type

 TForm1 = class(TForm)

 MainMenu1: TMainMenu;

 N1: TMenuItem;

 N2: TMenuItem;

 N3: TMenuItem;

 N4: TMenuItem;

 N5: TMenuItem;

 N6: TMenuItem;

 N7: TMenuItem;

 N8: TMenuItem;

 N9: TMenuItem;

 private

 { Private declarations }

 public

 { Public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm.N1Click(Sender:TObject);

begin

form1:=tform1.create(self);

end;

procedure TForm.N1Click(Sender:TObject);

begin

form2:=tform2.create(self);

end;

procedure TForm.N1Click(Sender:TObject);

begin

form3:=tform3.create(self);

end;

 

unit Unit2;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls, DB, DBTables, ExtCtrls, Grids, DBGrids;

type

 TForm2 = class(TForm)

 DataSource1: TDataSource;

 DBGrid1: TDBGrid;

 DBNavigator1: TDBNavigator;

 

22