Дипломная работа: Жартылай өткізгішті аспаптардың сипаттамаларын зерттеуге арналған зертханалық аспапты жобалау


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Электроника, Схемотехника
Тип работы:
Дипломные работы
Количество страниц:
63

МАЗМҰНЫ

 

 

КІРІСПЕ. 3

1  ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТЕРДІҢ ЭЛЕКТР ӨТКІЗГІШТІГІ 5

1.1 Жартылай өткізгіштегі үрдістер. 8

1.2 Сыртқы кернеу болмаған жағдайда жартылай өткізгішті диодтың жұмыс істеу принципі 10

1.3 Тұрақты кернеу кезіндегі жартылай өткізгішті диодтың жұмыс істеу принципі 10

1.3.1 Кері кернеу кезіндегі жартылай өткізгішті диодтың жұмыс істеу принципі 11

1.4  Вольт-амперлік сипаттамалар. 11

1.5 Диодтың негізгі параметрлері 14

1.6  Жартылай өткізгішті диодтар. 15

1.6.1 Стабилитрон. 18

1.7  Биполярлы транзисторлар. 20

1.7.1 Транзистордағы ағымды процесстері мен транзистордың тогы.. 22

1.7.2 Транзистордың жұмыс істеу режимі 22

1.7.3 Транзистордың статикалық сипаттамасы.. 24

1.7.4  Транзисторлардың күшейту қасиеті 26

1.8 Фотодиодты зерттеу. 28

1.8.1 Оптоэлектроникаға кіріспе. 28

1.5.2 Фотодиодты зерттеу. 31

2 ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТІ АСПАПТАРДЫ  ЗЕРТТЕУІШ ҚҰРЫЛҒЫЛАР. 38

2.1 Диодтарды тексергіштер. 38

2.2 Транзисторлар мен диодттарды сынағыш.. 39

2.3 Транзисторларды зерттегіш.. 40

2.4 Транзисторларды тексеруге арналған аспап. 41

2.5 Аз қуатты транзисторларды зерттеу. 43

3 ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ 45

3.1 Транзистордың параметрлерін есептеу. 45

4  Экономикалық бөлім.. 47

4.1 Экономика есептері 47

4.2 Транзистоды тексеруге арналған қондырғыны жобалау кезінде  кететін шығындарды есептеу. 49

4.3 Экономикалық тиімділікті есептеу. 49

5  ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚОРҒАУ.. 51

5.1 Төменвольтті жабдықтар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар техникалық регламенті 51

5.2. Терминдер мен айқындамалар. 52

5.3 Қауіпсіздіктің негізгі талаптары.. 54

ҚОРЫТЫНДЫ.. 63

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 64

 

 

1  ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТЕРДІҢ ЭЛЕКТР ӨТКІЗГІШТІГІ

 

1.7.2 Транзистордың жұмыс істеу режимі

 

 ... ОБ мен сүлба үшін кіріс токпен  эмиттер тогы жатады, ал шығыс- коллектор тогы болады. Дифференциалды Rкір транзистор сұлбада ОБ аз, Rшығ өте көп. Коллекторлық кернеу эмиттерлік токқа әсер етеді. Сұлба ОБ тұрақты токты беру дифференциалды  коэффициентімен сипатталады α = ΔΙк / ΔΙэ

 

ОЭ бар сұлба үшін кіріс тогы болып базаның кіші тогы саналады., ал шығыс болып коллектор тогы саналады.

 

ОЭ бар сұлба ток мен  кернеу арқылы  күшейтеді. Rкір жәнеRшығ көп ОБ сұлбасына қарағанда. ОБ бар сұлба тура токты беру дифференциалды коэффициентімен сипатталады β = ΔΙк / ΔΙб яғни β = α / (1-α), есептеп, егер ΔΙк

 

ΔΙб = 1/ α.                                                (1.4)

 

         ОК кіріс тогымен сұлбада база тогы болып саналады, ал шығыс болып эмиттер тогы. Бұл сұлба ток және қуат бойынша күшейтуді кіргізеді, бірақ кернеу бойынша кушейту бермейді,сондықтан жиі қолданылады. ОК сұлба барлық транзисторладың қосу сұлбаларының ішінен ең көп кіріс және ең аз шығыс кедергісі бар. Бұл сұлба үшін тура токты беру коэффициентті ΔΙэ / ΔΙб=  β + 1.

 

1 

 

3 ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ

 

 

 

3.1 Транзистордың параметрлерін есептеу

 

...  3) Ток бойынша күшейту коффицинті коллектор мен база тоғының ұлғаюына байланысты келесі түрде болады:

                                                                                                              **************** 

 

4) Шығыстағы өткізгіштік коллектор тізбегіндегі ток пен кернеудің ұлғаюына байланысты база тоғының өзгермеуі кезіндегі шығысындағы өткізгіштік келесідей анықталады: 

 

************* 

 

Шығыстағы кедергі –бұл кері шығыс өткізгіштік параметрі. Есептелген екінші параметрлар арқылы бірінші параметрларын келесі қатынастармен анықтауға болады: ....

 

2 

 

5  ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚОРҒАУ

 

 

 

5.1 Төменвольтті жабдықтар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар техникалық регламенті

 

 

... Төменвольтті жабдықты біріздендіру таңбалау және ілеспе құжаттары, өлшемдері, көрсеткіштері және жиынтығында тану үшін жеткілікті талаптар бойынша Сыртқы әкономикалық қызметтің тауар номенклатурасының (СЭҚ ТН) кодтарын пайдалану жолымен жүргізіледі.

 

Осы техникалық регламент мыналарға қолданылмайды:

 

- кемінде 5 ВТ атаулы қуаты бар және ауыспалы тоқтың 50 В қоса алғанға дейін және тұрақты токтың 75 В қоса алғанға дейін атаулы кернеу кезінде қолдануға арналған электр жабдығы;

 

- жарылыс қауіпті орталардағы жұмысқа арналған электр жабдығы;

 

- радиологиялық жабдық;

 

- жиынтықты төменвольтті құрылғылар мен электр қозғалтқыштарын қоспағанда лифтілер мен көтергіштердің электр бөліктері;

 

- медициналық жабдық;

 

- теміржол, автомобиль көлігінде және әуе, су кемелерінде пайдалануға арналған электр жабдығы;

 

- қорғаныс өнімі;

 

- ол туралы мәлімет мемлекеттік құпияны құрайтын өнім. ...

 

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

1.  Гальперин М. В. Электронная техника. - М.: Форум Инфра-М, 2003. - 304 с.

2.  Горошков Б.И. Радиоэлектронные устройства. - М.: Сов. радио, 1984.- 400 с.

3.  Горошков Б. И. Элементы радиоэлектронных устройств. - М.: Сов. радио, 1988. - 177 с. ...