Доклад/Баяндама: Негізгі құралдардың тозуының


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Бухгалтерский учет, Бухгалтерлік есеп
Тип работы:
Доклад/Баяндама
Количество страниц:
19

ЖОСПАР

 

КІРІСПЕ. 3

І ТАРАУ  НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ.. 5

1.1. Негізгі құралдардың ұғымы және жіктелуі 5

ІІ ТАРАУ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ.. 9

2.1. Негізгі құралдардың қозғалыс есебі 9

2.2. Негізгі құралдарды жөндеудің есебі. 13

ҚОРЫТЫНДЫ.. 17

ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР. 19

 

 

ІІ ТАРАУ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

 

2.2. Негізгі құралдарды жөндеудің есебі.

 

 

... Жай жөндеу дсгеніміз негізгі қүралдардың тозып, істен шыққан бөлшегін жүмыс үдерісі барысында ауыстыру не-месе оны қалпына келтіру болып табылады. Бүл жөндеуге майлау, сырлау тағы да басқа жөңцеу жүмыстары жатады.

 

Ал негізгі қүралдарға жүргізілетін күрделі жөндеу дегеніміз алдын ала жоспарланып, сапалық және табиғи тозған нсгізгі қүралдардың бөлшекгерін толығымен ауыс-тырып, оларды түгелдей жаңартуды айтады. Бүндай жөн-деуге жүмсалынған шығындар тек объектінің жағдайын, қызмет атқару мерзімін, өндірістік қуатын, тағы да басқа корсеткіштерін арттырғанда ғана оның яғни негізгі қү-раддың бастапқы қүнын өсіреді. Яғни күрделі жөндеу үшін шығарылған шығындар сомасы негізгі қүралдардың бастапқы қүнына қосылып, активтің болашақта табыс әкелуі көзделеді.

 

Ал ағымдағы жөндеуге жүмсалған шығындар мен негізгі қүралдардың бастапқы қүнына қосылмайтын күр-делі жендеу үшін шыққан шығындар сомасы үйымның ағымдағы шығыны болып есептеледі.

 

Егер негізгі қүралдарды үйым өз күшімен жөндейтін болса, бүл шаруашылық тәсілімен жүргізілген жөндеу болып табылады.

 

Ал кәсіпорындар өзінің негізгі құралдарын жөндеуге арнайы жабдықталған, яғни осындай мақсатқа арналған үйымдарды қарастыратын болса, бүл жөндеудің мерді-герлік әдісі болып есептеледі. Басқа үйымдрға өзінің не-гізгі қүралдарын жөндету барысында кәсіпорындар мерді-герлік ұйыммен кслісімшарт жасасады. Ол шартта жөндеу үшін керекті материалдар мен қай үйымның қамтамасыз ететіндігі, жөндеу жүргізу мерзімі, жөндеу жүмысының қүны, есеп айырысу тәртібі, тағы да басқа жағдайлар (талаптар) көрсетіледі.

 

Жөндеу жүргізілген негізгі қүрадцарды кәсіпорындағы тағайыңдалған комиссия мүшелерінің шешімімен қабыдцап алады. Оңцай негізгі қүрадцарды қабыддау барысыңца үлгілі түрі НҚ-2-ші "Жөнделген, қайта қүрылған және жаңар-тылған объектілерді қабылдау-тапсыру актісі" толтырылады. . Кәсіпорындарда негізгі қүрадцардың төлқүжаттарына және олардың түгендеу карточкаларына негізгі қүрадцарға жүргізілген жөндеуге байланысты тиісті деректер (өзгер-тулер мен толықтырулар) жазылуы тиіс. Бүл толтырылатын актілермен басқа да қүжаттар үйымның бухгалтериясында сақталады. Егер негізгі қүралдарды жәңцеу мердігерлік әдіспен жүргізілетін болса, онда жоғарыда аталған негізгі қүралдарды жөндеуден кейін қабыдцап алу үшін тол-тырылатын үлгілі түрі НҚ-2 "Жөңцелген, қайта қүрылған және жаңартылған обьектілерді қабылдау-тапсыру актісі" екі дана етіліп толтырылады да, екінші данасы нсгізгі қүраддарға жөндеу жүргізген кәсіпорынға беріледі. ...

 

 

 

ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

 

1. "Бухгалтерлік есеп жоне крржылык, есеп беру туралы" 2002 жылгы 24 маусымдагы Қазақстан Республикасының №309-1/ заңы.

 

2. Қазақстан   Республикасы   Президентінің   "Қазақстан   Республикасындагы аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылгы 20 қараишдагы №20 заң күші бар жарлыгы (2001 жылгы   15 қарашадагы өзгертулер жоне толықтырулармен).

 

3. "Салық жонв бюджеткв төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы " 2001 жылгы 12 маусымдагы №209-11 Қазақстан Республикасының салық кодексі. ...